Handla som privatkund

När du hand­lar hos Telius kan du vara säker på att det är till mark­na­dens bäs­ta pri­ser! Därför erbju­der vi kun­der en pris­ga­ran­ti. Detta inne­bär att om Du skul­le fin­na sam­ma pro­dukt till ett bil­li­ga­re pris hos en annan svensk åter­för­säl­ja­re så mat­cher vi själv­klart pri­set och lite till.

I nät­bu­ti­ken anpas­sas pri­ser­na bero­en­de på om ni hand­lar som pri­vat­kund eller som företagare/​återförsäljare. Privatkundens pri­ser visas inklu­si­ve moms.

Handla som företag

Med erfa­ren­het på över 15 år inom repa­ra­tion och detalj­han­del av mobil­te­le­fo­ni blev näs­ta natur­li­ga steg att hjäl­pa and­ra buti­ker bedri­va sin verk­sam­het. Telius ska­pa­des för att fyl­la beho­vet av en gros­sist med ett brett pro­dukt­sor­ti­ment och skä­lig leve­rans­tid. Telius affärsmo­dell sträc­ker sig till att även hjäl­pa kun­der­na med utbild­ning inom ser­vice och trendråd­giv­ning inom områ­det av reserv­de­lar och mobil­till­be­hör. Ansök om med­lem­skap för ÅF-pri­ser på stör­re voly­mer.

Kontakta oss

Hornsgatan 87, 117 26 Stockholm
T-bana: Zinkensdamm

Telefon: 010–220 37 87
E-post­a­dress: info@telius.se

Vi köper era trasiga skärmar

Gäller: Apple, Samsung, Sony, LGHTC.

1. Ansök nedan.
2. Packa och leve­re­ra.
3. LCD-dis­play kon­trol­le­ras och god­känns.
4. Ni får ett till­go­dokvit­to att hand­la med.

Inled ett samarbete

Ett avtal med oss inne­bär att ni all­tid kan vara säk­ra att möta ert var­dag­li­ga pro­dukt­be­hov av reserv­de­lar och mobil­till­be­hör inom skä­lig leve­rans­tid med en hög kva­li­tet på varor­na. Utöver det hjäl­per vi ert före­tag utveck­las och ta ett näs­ta kliv genom gemen­sam mark­nads­fö­ring. Genom Telius får ni även ett stort kon­takt­nät till ert för­fo­gan­de inom Sverige, Danmark, Finland, Norge och Kina som ni kan ta del av. Vi bidrar med råd­giv­ning av pri­ser, import export, mark­nads­fö­ring och upp­hand­ling av kon­trakt.

Intresseanmälan Lämna en giltig e-postadress så kontaktar vi er med en offert och beräknad leveranstid.
E-postadress Antal Vi delar inte din information med någon.