Marknadsplatsen för begagnade enheter

Processen bakom våra enheter

Vi erbju­der mobil­te­le­fo­ner i diver­se skick som åter­vun­nits från andra­hands­mark­na­den. Alla våra enhe­ter regi­stre­ras och åter­ställs. Våra Pre­mi­um-enhe­ter fel­söks och rustas upp innan vida­re­för­sälj­ning.

En cirkulär affärsmodell som gynnar alla

Dato­rer, mobi­ler och and­ra IT-pro­duk­ter kan åter­an­vän­das på pre­cis sam­ma sätt som bilar, båtar eller cyklar. För var­je dator som åter­an­vänds och kom­mer till nyt­ta igen kan vi mins­ka utsläp­pen av kol­di­ox­id, spa­ra på jor­dens råva­ror och byg­ga en cir­ku­lär eko­no­mi där resur­ser och pro­duk­ter används mer effek­tivt. Men vår filo­so­fi att för­länga livs­läng­den på IT-pro­duk­ter hand­lar inte bara om mil­jön utan lika myc­ket om eko­no­mi, kva­li­tet och säker­het. Det hand­lar om att ta vara på pro­duk­ter­nas vär­de, tän­ka lång­sik­tigt och kon­su­me­ra smar­ta­re.
landing-pixel-specification-opt1
landing-pixel-camera-opt1

Ansök om ett avtalskonto för att få tillgång till vårt utbud.

Alla före­tagskun­der mås­te regi­stre­ra ett avtals­kon­to för att få till­gång till pri­ser och möj­lig­het till bud­giv­ning. Nya före­tagskun­der erhål­ler en låg MOQ och hög­re pri­ser. Det­ta juste­ras månads­vis bero­en­de på för­sälj­nings­vo­lym. För­skotts­be­tal­ning gäl­ler som stan­dard men kre­dit­tid kan erbju­das till en extra kost­nad.
10 styck

Mins­ta tillåt­na beställ­ning

Betal­ning

Kan fak­tu­re­ras i SEK eller EUR.

1 – 3 dagar

Leve­rans­tid från betal­ning.

Moms

Pri­ser­na visas exklu­si­ve moms.

Välj mellan Refurbished, Premium och Befintligt skick.

A

Refurbished

Enhe­ten är i nyskick. Inga ytt­re tec­ken på använd­ning. God­känd fel­sök­ning.

B/​C

Premium

Enhe­ten är i bra skick. Mar­gi­nellt använd. God­känd fel­sök­ning.

D/​E

Befintligt skick

Enhe­ten ej fel­sökt. Kan vara allt ifrån nyskick till tra­sig.

Gå med i vårt nyhetsbrev.

För­säk­ra dig om att du inte mis­sar fram­ti­da erbju­dan­den och nya prisupp­da­te­ring­ar av vårt pro­dukt­ut­bud!

[mc4wp_​form id=“15064”]