Acer Predator Tablet

 

Acer kanske inte är mest kän­da för sina
surf­plat­tor. Med Predator tablet kom­mer de med en plat­ta som
verk­li­gen ger intryck, desig­nen är något som du anting­en äls­kar
eller hatar. Färgvalet och den extre­ma desig­nen får en att
tän­ka på en viss super­bil eller ett ste­alt­h­plan. Den är nog
inte omed­ve­tet de valt att för­sö­ka få des­sa kopp­ling­ar,
Predator varu­mär­ket som Acer har, är rik­tat till de
spel­in­tres­se­ra­de och sträc­ker sig från PCs och lap­tops, vil­ket
de nu vill för­länga till surf­plat­tor och tele­fo­ner.
IOM varu­mär­kes­kopp­ling­en så mås­te plat­tan ock­så leva upp till
den pre­stan­da som de and­ra pro­duk­ter­na ock­så har.

 

8″ tum stor skräm

 

Skärmen som de utrus­tat plat­tan med är fullHD vil­ket räc­ker bra
till de man ska göra på plat­tan, vil­ket du får ut mest av om du
ska tit­ta på film eller spe­la gra­fiskt star­ka spel. Skärmen
lig­ger på den mör­ka­re ska­lan, vil­ket gör att du mås­te köra den
på full styr­ka i många lägen, vil­ket i sin tur gör att det går
åt en del bat­te­ri för att dri­va den.

Frän metal­lisk look

Mjukvaran som Acer använ­der sig av påmin­ner en hel del av
vanil­la Android (Rena Android från gogg­le). Med någ­ra få
tillägg som spiltcreen och en del egna appar. Splitscreen läget
fun­kar bra till­sam­mans med de appar som stöd­jer det­ta, vil­ket
inte är alla olyck­ligt­vis. Men det är inte nöd­vän­digt­vis Acers
fel, vis­sa appar stöd­jer helt enkelt inte det.
När du spe­lar fly­ter att på utan någ­ra pro­blem, knappt något
lagg eller hack, Detta är något som för­bryl­lar mig, För när man
använ­der den i var­dag­ligt bruk så upp­le­ver jag ändå en del hack
och för­dröj­ning­ar ibland, ing­et som för­stör upp­le­vel­sen men
ändå lite stö­ran­de.

En av des­sa i var­je hörn gör att du får en behag­lig
ljudupp­le­vel­se

Högtalarna som plat­tan är utrus­tad med är bland de bätt­re, om
inte de bäs­ta jag hört från en suf­plat­ta på länge. När man
tit­tar på video, spe­lar spel eller lyss­nar på musik så är
upp­le­vel­sen trev­lig. Till skill­nad mot en del and­ra plat­tor och
tele­fo­ner så är hög­ta­lar­na rik­ta­de mot dig och man und­vi­ker de
lätt och slip­per muff­la lju­det med hän­der­na när man hål­ler i
surf­plat­tan.

Battertiden är något som är den­na surf­plat­tas sva­ga­re sida, så
man får vara beredd att lad­da den med gans­ka jäm­na mel­lan­rum.

Acer pre­da­tor tablet har plats för SD kort för de som
har beho­vet att utö­ka det loka­la lag­rings­ut­rym­met

 

Sammanfattning

Vill du ha en unik surf­plat­ta som är en aggre­sivt desig­nad och
pre­stan­da att mat­cha det. Då är den­na sur­plat­ta något för dig.
Den leve­rar en skärm som liv­lig och har super­b­ra respons som är
anpas­sat väl för spe­lan­det som den­na plat­ta är gjord för.

Plus & minus

 ««««««<»»»»»»»»»»

+Prestanda

+Design

+Skärm

««««««<»»»»»»»»»»

-Batteritid

-Materialval

««««««<»»»»»»»»»»

 

 

 

 

Artikeln från:
mobiltest.se

Intresseanmälan Lämna en giltig e-postadress så kontaktar vi er med en offert och beräknad leveranstid.
E-postadress Antal Vi delar inte din information med någon.