Affiliateprogram

Har du en blogg eller kanske en egen hem­si­da? Tve­ka inte på att höra av dig till oss om du vill tes­ta eller skri­va om våra pro­duk­ter. Vi tyc­ker det är jät­te­ro­ligt när blog­ga­re hör av sig till oss om sam­ar­be­te.

Tyvärr har vi inte möj­lig­het att sva­ra alla som vill blog­ga om oss och våra pro­duk­ter. Vi åter­kom­mer i de fall då vi ser bäst möj­lig­he­ter för ett långt och givan­de sam­ar­be­te. Vi tar emot och besva­rar endast för­fråg­ning­ar från blog­ga­re som är över 18 år.

Kon­tak­ta oss på marketing@​telius.​se

- Tipsa om våra produkter

Vill ni tip­sa om våra pro­duk­ter får ni fritt använ­da de bil­der och beskriv­ning­ar ni hit­tar på hem­si­dan. Enda kra­vet är att ni län­kar till oss!

- Testa våra produkter

Vill du tes­ta eller recen­se­ra någon av våra pro­duk­ter?
Vi bistår gär­na med pro­duk­ter och läg­ger oss själv­klart inte i vad du tyc­ker om pro­duk­ter­na, gil­lar du inte pro­duk­ten ska du själv­klart skriv det. Ärlig­het varar längst! Eftersom det kos­tar peng­ar för oss att läm­na ut pro­duk­ter så stäl­ler vi vis­sa krav på hur popu­lär din blogg mås­te vara för att vi ska kun­na skic­ka varor.

- Anordna tävlingar

Många blog­ga­re gil­lar att anord­na täv­ling­ar och lot­ta ut pro­duk­ter till sina läsa­re. Vi står gär­na för pri­ser, idéer och feed­back om det är något vi tyc­ker låter bra. Även vid anord­na­de täv­ling­ar så har vi även ett krav på hur popu­lär din blogg mås­te vara för att täv­la ut pro­duk­ter från oss.

Referenser