Förberedelse och packning

Räkna anta­let skär­mar ni pla­ne­rar skic­ka innan ni pac­kar des­sa för att det inte ska bli något miss­för­stånd. Vi beta­lar sedan enbart för anta­let som kan åter­an­vän­das. Resten kas­tas eller skic­kas till­ba­ka mot en frakt­kost­nad.

Packa dem sedan väl två och två med bub­bel­plast och hård låda. Sätt ihop skär­mar­na glas mot glas.

 

 

Lägg ihop fem par av totalt 10 skär­mar i en bunt. Vira en gum­mis­nodd runt dem.

OBS Risken ökar för ska­da om det är fler i bun­ten.

 

Säkra skär­mar­na (var­je ”bunt” bör bestå utav 10 skär­mar) med bub­bel­plast och tejp. Har man inte bub­bel­plast så kan man använ­da sig av annat mjukt lik­vär­digt mate­ri­al.

 


Placera ”bun­tar­na” i mit­ten på lådan. Se till att fyl­la ut tom­ma ytor med mjuk utfyll­nad.

Fyll ut hela vägen upp till top­pen av lådan. Detta är för att skyd­da vid trans­port.

 

Bifoga ett ifyllt pap­per med anta­let skär­mar ni pac­kat i lådan samt era kund­upp­gif­ter.

Fyll i formuläret nedan

Fyll i och skic­ka alla upp­gif­ter längst ned på sidan för att noti­fi­e­ra oss om att er för­sän­del­se är på väg in. Notera att era upp­gif­ter ni skic­kar in mås­te stäm­ma över­ens med leve­rans­a­dres­sen och övrig infor­ma­tion som ni skic­kar med pake­tet.

 

Leverans & Betalning

Skicka för­sän­del­sen som ett före­tagspa­ket till:
Tellius AB
Hornsgatan 87
117 26 Stockholm

Om ni befin­ner er inom Stockholmsområdet kan vi till­sam­mans bestäm­ma en tid för upp­hämt­ning eller besök på lag­ret för att läm­na på plats. Kontakta oss på tele­fon när allt är pac­kat och klart.

Vi bekos­tar frak­ten i efter­hand om det rör sig om mer än fem­tio (50) styc­ken god­kän­da skär­mar för­ut­satt att ni valt ett skä­ligt leve­rans­sätt.

 

Villkor

Vi tes­tar alla skär­mar på plats och det är våran bedöm­ning som gäl­ler om skär­mar­na går ige­nom som fun­ge­ran­de eller inte. Vi beta­lar endast ut för de skär­mar­na som kla­rar av våran bedöm­ning.

Vill ni avbry­ta en pågåen­de pro­cess har vi rätt till en ersätt­ning för våran tid i ären­det. 15kr/​per tes­tad dis­play.


Intresseanmälan Lämna en giltig e-postadress så kontaktar vi er med en offert och beräknad leveranstid.
E-postadress Antal Vi delar inte din information med någon.