Betala med mobilen-funkar det?

Att beta­la med mobi­len.

 

Jag ser mig själv som en som är snabb med haka på mobiltren­der.
Att beta­la med mobi­len är något som jag har sett fram emot
länge. Men hur ser det ut i dags­lä­get för betal­ning­ar med
mobi­len, Även om det runt om i värl­den finns någ­ra sto­ra
aktö­rer som erbju­der det­ta så har få hit­tat sig fram till lil­la
Sverige. Samsung pay, som krä­ver en Samsung
tele­fon, erbju­der inte den tjäns­ten ännu här i Sverige, Inte
hel­ler Apple pay, som krä­ver en Iphone 6 eller
nya­re har inte hit­tat hit. Sist men inte minst, Android
pay
som inte är knu­ten till någon spe­ci­fik
till­ver­ka­re, men krä­ver ändå en tele­fon med ope­ra­tiv­sy­ste­met
Andorid.

De som jag sett erbju­der mobil­be­tal­ning i Sverige är hit­tills
SEQR & de som är ICA bank­kun­der. ICA ban­ken kom­mer jag inte
kun­na kom­men­te­ra på. Men SEQR som jag nyli­gen bör­jat använ­da
mig av vill jag påstå är den enda som säger sig erbju­da
betal­ning med mobil på en bre­da­re front i fysis­ka buti­ker
lik­som betal­ning på nätet.

SEQR är rela­tivt lätt att kom­ma igång med, dock öns­kar jag att
man bara kun­de kopp­la sitt visa/​mastercard kort till tjäns­ten,
men det­ta är ännu inte möj­ligt. Du har två val, kopp­la direkt
till ditt bank­kon­to eller SEQR fak­tu­ra. Båda krä­ver en
kre­dit­koll, vil­ket jag tyc­ker är onö­digt och hade kun­na
und­vi­kits om bara man kun­de kopp­la sitt VISA/​MASTERCARD till
tjäns­ten.  

 

prak­tist när de fun­kar dock skul­le de vara trev­ligt om
det fun­ka­de utan att man behöv­de öpp­na appen

Efter att haft pro­blem med de förs­ta 4–6 betal­ning­ar­na med
”blippa”funktionen och ett par vän­dor med SEQRs kund­tjänst via
face­book & tele­fon fick jag änt­li­gen ige­nom min förs­ta
betal­ning på ICA. Detta trots att jag kas­sö­ren sa att” jag
tror inte vi tar mobil­be­tal­ning­ar
” och jag fick instru­e­ra
honom hur han skul­le göra (Jag fick den­na info från SEQR, som
jag fick ge till kas­sö­ren). Vilket enligt mig inte ska behö­vas,
om det är bris­tan­de infon mel­lan SEQR & hand­la­re eller
internt ICA vågar jag inte gå inte på, men någon­stans behövs
det för­bätt­ring.

Betalning på Pressbyrån gick där­e­mot fel­fritt, behöv­de inte
säga något till kas­sö­ren eller något spe­ci­ellt, bara hål­la upp
tele­fo­nen över betal­ter­mi­na­len och god­kän­na i luren.

Ett av många fel­me­de­lan­den, då köp inte gick ige­nom,
berod­de på den man hand­la av visar det sig
tyd­li­gen. 

 

Gränsen vart mobi­la betal­ning­ar blir prak­tiskt är när det är
över ett visst belopp, tror det är 300 SEK. Då mås­te man först
ange sin SEQR pin i tele­fo­nen, där­ef­ter gene­re­rar SEQR en pin
som du ska ange i betal­ter­mi­na­len. I des­sa fall vill jag påstå
att van­lig kort­be­tal­ning är att före­dra. Dessutom skul­le jag
vil­ja se stöd för att sig­na betal­ning­ar med fin­gerav­tryck i
SEQR.

Betala via QR kod har gått bra i de fles­ta fall, för­u­tom när
jag var på Willys och deras dator inte ver­ka­de ha kon­takt med
SEQR eller vise ver­sa. De slu­ta­de med att jag stod på par­ke­ring
till Willys i minus­gra­der svä­ran­des över att jag trod­de att jag
inte skul­le behö­va plåb­bo­ken, bit­tert.

Sammanfattning, betal­ning med mobil är en
verk­lig­het i Sverige, det fun­kar och kan gå smi­digt även om man
ska vara beredd på lite oviss­het från de man hand­lar från. Det
påmin­ner lite om när kort­be­tal­ning­ar var nytt när jag var
yng­re, de togs inte över­allt och vis­sa hand­la­re vil­le inte ta
emot betal­ning­ar med kort pga av oli­ka anled­ning­ar, Samma sak
upp­le­ver jag när jag ska beta­la med mobi­len.

 

 

 

Artikeln från:
mobiltest.se

Intresseanmälan Lämna en giltig e-postadress så kontaktar vi er med en offert och beräknad leveranstid.
E-postadress Antal Vi delar inte din information med någon.