Hur undvika skador på iPhone LCD-skärmen vid installation

Ett van­ligt pro­blem med mon­te­ring och instal­la­tion utav iPho­ne LCD-dis­play skär­mar är att det upp­står ver­ti­ka­la lin­jer över skär­men efter mon­te­ring­en av skär­men på tele­fo­nen. I de fles­ta fal­len har det gått snett till när skär­men skul­le kopp­las från använ­da­rens sida. Ibland kan LCD-skär­men vara redan för­störd men i ensta­ka fall räc­ker det med att fel­sö­ka och rät­ta till det man gjort fel på.

Continue reading

Introduction to shipping goods from China

We get ques­tions daily about how ship­ping works from main­land Chi­na and neigh­bor Hong Kong and what to con­si­der befo­re, during and after the pro­ducts have been pac­ka­ged by the manu­factu­rer and wai­ting to be sent over­se­as. The majo­ri­ty of small com­pa­ni­es impor­ting from Chi­na per­cei­ve that the pro­cess of sea freight is com­pli­ca­ted to manage, requi­ring huge volu­me, long esti­ma­ted deli­ve­ry times and having hid­den cost. The same com­pa­ni­es pre­fer sen­ding smal­ler pac­ka­ges more often by Air express with recog­ni­zed car­go ship­ping brands such as DHL, Fedex and UPS due con­ve­ni­ence and deli­ve­ry time – even if the cost is high(er).

Continue reading

Skillnad i iPhone LCD: Original OEM Kopia

App­le Inc. använ­der reserv­de­lar från en mängd oli­ka till­ver­ka­re i sina pro­duk­ter. Des­sa till­ver­ka­re är bland annat Sharp, Sams­ung, LG och TDK. App­le till­ver­kar allt­så inte själ­va reserv­de­lar­na. De Före­ta­get “Fox­conn City” med sin fabrik i Shen­z­hen, Kina är i dags­lä­get den störs­ta leve­ran­tö­ren av kom­po­nen­ter och reserv­de­lar till App­le pro­duk­ter. Begrep­pet “Ori­gi­nal” gäl­ler där­för endast de reserv­de­lar som är till­ver­ka­de och mon­te­ra­de av Fox­conn eller någon annan av Apples and­ra under­le­ve­ran­tö­rer. App­le säl­jer inte des­sa reserv­de­lar till gros­sis­ter, åter­för­säl­ja­re eller pri­vat­per­so­ner. Det går allt­så gene­rellt inte att få tag på nya ori­gi­nal­de­lar. De fles­ta åter­för­säl­ja­re eller repa­ra­tions­bu­ti­ker som häv­dar att de använ­der nya ori­gi­nal­re­serv­de­lar ger miss­vi­san­de eller fel­ak­tig infor­ma­tion. Det kan dock ibland bero på att de själ­va köpt reserv­de­lar i god tro av annan svensk gros­sist som annon­se­rat pro­duk­ter­na som ori­gi­nal.

Continue reading

Tips om: Starta egen butik

Den glo­ba­la omsätt­ning­en för repa­ra­tion av mobil­te­le­fo­ner beräk­nas upp­gå till 4 mil­jar­der dol­lar (32 mil­jar­der kro­nor), med genom­snitt­lig till­växt på tre pro­cent årli­gen. En orsak till den­na upp­gång är att en typisk mobil­te­le­fon och surf­plat­ta i dags­lä­get till­ver­kas med stor LCD-skärm på fram­si­dan och stor tunn glas­ski­va på bak­si­dan som hålls ihop av ett gäng ömtå­li­ga kom­po­nen­ter. Slut­kun­den får sedan beta­la mel­lan 6000 – 8000 kr när den väl ham­nar på butik­shyl­lan. Tidi­ga­re till­ver­ka­des mobil­te­le­fo­ner­na mer robus­ta, och de som väl gick sön­der var bil­li­ga­re att byta ut mot nya tele­fo­ner än repa­re­ra det som var tra­sigt.

Continue reading

Why you should not use price competition as a strategy for success

The electro­nics indu­stry faces its doom­s­day, and has done so for many years. Ever sin­ce the Ger­man giant Media Markt had ente­red the Swe­dish electro­nics mar­ket, it was a hard and ruthless price war. The losers were and are nume­rous; count­less Swe­dish chains have fal­len into batt­le. Latest to fall is Siba, but befo­re that it was Expert and also the enchan­ting OnOFF. For­got­ten and wit­hout tomb­sto­ne.

Continue reading