Förberedelse och packning

Räk­na anta­let skär­mar ni pla­ne­rar skic­ka innan ni pac­kar des­sa för att det inte ska bli något miss­för­stånd. Vi beta­lar sedan enbart för anta­let som kan åter­an­vän­das. Res­ten kas­tas eller skic­kas till­ba­ka mot en frakt­kost­nad.

Pac­ka dem sedan väl två och två med bub­bel­plast och hård låda. Sätt ihop skär­mar­na glas mot glas.

Lägg ihop fem par av totalt 10 skär­mar i en bunt. Vira en gum­mis­nodd runt dem. OBS Ris­ken ökar för ska­da om det är fler i bun­ten

Säk­ra skär­mar­na (var­je ”bunt” bör bestå utav 10 skär­mar) med bub­bel­plast och tejp. Har man inte bub­bel­plast så kan man använ­da sig av annat mjukt lik­vär­digt mate­ri­al.

Pla­ce­ra ”bun­tar­na” i mit­ten på lådan. Se till att fyl­la ut tom­ma ytor med mjuk utfyll­nad. Fyll ut hela vägen upp till top­pen av lådan. Det­ta är för att skyd­da vid trans­port.

Fyll i och skic­ka alla upp­gif­ter längst ned på sidan för att noti­fi­e­ra oss om att er för­sän­del­se är på väg in. Note­ra att era upp­gif­ter ni skic­kar in mås­te stäm­ma över­ens med leve­rans­a­dres­sen och övrig infor­ma­tion som ni skic­kar med pake­tet.

Skic­ka för­sän­del­sen som ett före­tagspa­ket till:

Tel­li­us AB
Indu­stri­vä­gen 4
74960 Örsunds­bro

Om ni befin­ner er inom Stock­holms­om­rå­det kan vi till­sam­mans bestäm­ma en tid för upp­hämt­ning eller besök på lag­ret för att läm­na på plats. Kon­tak­ta oss på tele­fon när allt är pac­kat och klart.

Vi bekos­tar frak­ten i efter­hand om det rör sig om mer än fem­tio (50) styc­ken god­kän­da skär­mar för­ut­satt att ni valt ett skä­ligt leve­rans­sätt.

Gäl­ler: App­le, Sams­ung, Sony, LG & HTC. Vi tes­tar alla skär­mar på plats och det är våran bedöm­ning som gäl­ler om skär­mar­na går ige­nom som fun­ge­ran­de eller inte. Vi beta­lar endast ut för de skär­mar­na som kla­rar av våran bedöm­ning.

Vill ni avbry­ta en pågåen­de pro­cess har vi rätt till en ersätt­ning för våran tid i ären­det. 15kr/​per tes­tad dis­play. Bifo­ga ett ifyllt pap­per med anta­let skär­mar ni pac­kat ned i lådan samt era kund­upp­gif­ter.

ipho­ne 5S: 5kr/​st
ipho­ne 6: 40kr/​st
ipho­ne 6S: 50kr/​st
ipho­ne 6plus: 60kr/​st
ipho­ne 6Splus 70kr/​st
ipho­ne 7 90kr/​st
ipho­ne 7plus 120 kr/​st
ipho­ne 8 150 kr/​st
ipho­ne 8 plus 180 kr/​st
ipho­ne X 200 kr/​st

Upp­da­te­rad 2018.12.02

Skicka en intresseanmälan
[con­tact-form-7 id=“10214”]