Hur undvika skador på iPhone LCD-skärmen vid installation

Vertikala linjer över iPhone LCD-skärmen

Ett van­ligt pro­blem med mon­te­ring och instal­la­tion utav iPho­ne LCD-dis­play skär­mar är att det upp­står ver­ti­ka­la rän­der över skär­men efter mon­te­ring­en av skär­men på tele­fo­nen. I de fles­ta fal­len har det gått snett till när skär­men skul­le kopp­las från använ­da­rens sida. Ibland kan LCD-skär­men vara redan för­störd men i ensta­ka fall räc­ker det med att fel­sö­ka och rät­ta till det man gjort fel på.

1. Undvik tryck på iPhone LCD-skärmens baksida under hela installationen

Det all­ra vik­ti­gas­te vid mon­te­ring och instal­la­tion utav en ny iPho­ne LCD-dis­play skärm är att hål­la skär­men på kan­ter­na, alter­na­tivt i mit­ten kretskor­tet. I nio fall av tio har använ­da­ren för­stört iPho­ne skär­men genom att ha appli­ce­rat för hårt tryck med fing­rar­na på LCD-pane­len och dödat pix­lar­na.

2. Dålig anslutning mellan flexkabeln och moderkortet

Det förs­ta du bör kon­trol­le­ra är anslut­ning­en mel­lan flex­kab­lar­na och moder­kor­tet. För­sök ren­sa kon­tak­ten av damm och skräp genom att gnug­ga alko­hol med en pen­sel. I fles­ta fall räc­ker det med att bara kopp­la bort alla anslut­ning­ar och kopp­la om. Men om kon­tak­ter­na är ska­da­de eller om flex­ka­beln är böjd över 90 gra­der så mås­te man byta ut flex­ka­beln mot en ny.

OBS! Tvinga ald­rig kon­tak­ter­na på plats och böj ald­rig på kab­lar­na.

Garanti och bytesrätt på iPhone LCD-display skärmar

Alla åter­för­säl­ja­re och dis­tri­bu­tö­rer av iPho­ne skär­mar har verk­tyg för att tes­ta iPho­ne LCD-dis­play skär­mar­na som skic­kas till­ba­ka på garan­ti- och bytes­rätt ären­den. Har LCD-dis­play skär­men ska­dats i något som ser ut som en glas­ska­da, tryck­ska­da, mon­te­rings­fel, instal­la­tions­fel bru­kar man inte ha rätt till en ny skärm.

Det är där­för väl­digt vik­tigt för dig som pri­vat­per­son att vara väl­digt påläst och för­sik­tig vid skärm­byte. Alter­na­tivt köpa en skärm och läm­na över till en pro­fes­sio­nell repa­ra­tions­verk­stad eller ser­vice­bu­tik för själ­va bytet. Vi har en repa­ra­tions­bu­tik på Söder­malm i Stock­holm som erbju­der skärm­byte till ett bil­ligt pris och instal­la­tions­ga­ran­ti.

Ett tips är att doku­men­te­ra instal­la­tio­nen med hjälp av video för att kun­na påvi­sa er åter­för­säl­ja­re att ni följt alla råd vid mon­te­ring­en utav LCD-skär­men och att felet lig­ger på till­ver­ka­ren.

2018: Laga din iPhone på Södermalm

Laga din Apple iPhone på Hornsgatan 87 i Stockholm

Hos oss på Teli­us kan du laga och repa­re­ra din App­le iPho­ne och utfö­ra en iPad repa­ra­tion snabbt, smi­digt och nära dig. Vi är spe­ci­a­li­se­ra­de på iPho­ne och iPad lag­ning­ar men är utgör även repa­ra­tion på and­ra tele­fo­ner som:

 • LG
 • Sams­ung (Galaxy, Note, Tab)
 • HTC
 • Huawei
 • Sony (Xpe­ria)

Vi utför dag­lig ser­vice av föl­jan­de:

 • Dis­play­byte (byta glas eller LCD skärm)
 • Bat­te­ri­byte
 • Byte av knap­par som hem­knapp, ström­knapp, volym samt hör­lursut­tag och myc­ket mer.

Läm­na in din tra­si­ga mobil­te­le­fon hos oss oav­sett fel. Vi fel­sö­ker din iPho­ne, iPad, Sams­ung Galaxy, Note, HTC och Sony utan kost­nad. Vi erbju­der vår ser­vice till såväl pri­vat­per­so­ner som före­tag, för­säk­rings­bo­lag och offent­li­ga för­valt­ning­ar.

Vi finns på Horns­ga­tan 87 på söder och har öppet­tid alla dagar inklu­si­ve hel­ger. 50 meter ifrån Zin­kens­damms tun­nel­ba­na på Söder­malm. Kom­mer ni med bil har vi gott om par­ke­rings­plat­ser fram­för verk­sta­den.

När­lig­gan­de tun­nel­ba­na-sta­tio­ner med gångav­stånd: Hornstull, Mari­a­tor­get, Med­bor­gar­plat­sen, Slus­sen, Aspud­den, Gull­mars­plan, Ham­mar­by­höj­den, Lil­je­hol­men. När­lig­gan­de områ­den: Ham­mar­by sjö­stad, Års­ta och Gam­la stan.

Introduction to shipping goods from China

Intro­duc­tion to ship­ping goods from Chi­na: We get ques­tions daily about how ship­ping works from main­land Chi­na and neigh­bor Hong Kong and what to con­si­der befo­re, during and after the pro­ducts have been pac­ka­ged by the manu­factu­rer and wai­ting to be sent over­se­as. The majo­ri­ty of small com­pa­ni­es impor­ting from Chi­na per­cei­ve that the pro­cess of sea freight is com­pli­ca­ted to manage, requi­ring huge volu­me, long esti­ma­ted deli­ve­ry times and having hid­den cost. The same com­pa­ni­es pre­fer sen­ding smal­ler pac­ka­ges more often by Air express with recog­ni­zed car­go ship­ping brands such as DHL, Fedex and UPS due con­ve­ni­ence and deli­ve­ry time – even if the cost is high(er).

In fact, the­re is some truth to the abo­ve. If not care­ful, one can easily make mista­kes wha­te­ver the deli­ve­ry met­hod. But the­re is no final solu­tion to logistics as many think. All deli­ve­ry met­hods should be con­si­de­red depen­ding on the com­pe­ti­tion, total volu­me, deli­ve­ry time, price and customs. We find it unef­fecti­ve though for a suc­cess­ful busi­ness to devour it’s focus and work­for­ce from it’s core busi­ness, pro­du­cing and sel­ling pro­ducts, to also try­ing to manage the logistics jung­le on a daily basis. Far East Rising is, on the other hand, using all the mar­ket infor­ma­tion and con­nec­tions to fil­ter the right deli­ve­ry met­hod for eve­ry uni­que cli­ent and pro­duct. It hap­pends that we intro­du­ce and com­bi­ne the goods of our cli­ents if they are sha­ring the same mar­ket to furt­her lower the sour­cing cost, pac­ka­ging cost, ship­ping cost with hig­her volu­me.

AIR EXPRESS

Air express (usu­al­ly DHL) is sui­tab­le for pac­ka­ges less than 200 kilo­grams or 440 pounds with a deli­ve­ry time of 48 hours world-wide after the goods are pic­ked up.

AIR FREIGHT

Air Freight is a che­a­per option to the Express for pac­ka­ges over 300 kilo­grams or 600 pounds with a deli­ve­ry time of 5 – 7 days world-wide after the goods are deli­ve­red to the car­go ter­mi­nal. Impor­ter is respon­sib­le for all the import docu­men­ta­tion and mana­ging trans­por­ta­tion from the air­port to the ware­house in the des­ti­na­tion country.

LOW CONTAINER LOAD (LCL)

LCL deli­ve­ry met­hod is aimed at impor­ters who­se goods do not fill up most of a 20’‘ or 40’’ con­tai­ner. In this situ­a­tion, the con­tai­ner is loa­ded and paid by mul­tip­le reci­pi­ents who sha­re the same har­bor port of the final des­ti­na­tion. A per­fect solu­tion for a medium sized busi­ness sear­ching for a balan­ce between big­ger volu­me and lower ship­ping cost.

FULL CONTAINER LOAD (FCL)

FCL is the che­a­pest (and best) alter­na­ti­ve out the­re if a impor­ter has goods to fill at least 70% of the total con­tai­ner volu­me. This option gives the impor­ter full con­trol over the goods and pac­ka­ging. One also avo­ids issues or damage to the goods from con­tact with other unk­nown pac­ka­ges sha­ring same deli­ve­ry met­hod.

INCOTERMS

An inco­term is an uni­ver­sal and inter­na­tio­nal code used to deter­mi­ne if, whe­re and how respon­si­bi­li­ty for ship­ment is divi­ded between sup­pli­er and impor­ter. It is neces­sa­ry to understand inco­term when nego­ti­a­ting with sup­pli­er to be able to cal­cu­la­te the final cost of goods with inclu­sion of fees such as: har­bor fees, trans­por­ta­tion fees and other “hid­den fees”.

- EXW (EXWORKS)

EXW quo­ted price is the factory’s price of the goods – no ship­ping is inclu­ded, buy­er covers all the cost. The buy­er has to, first­ly, arrange trans­port of the goods from the facto­ry to the har­bor port and then arrange the trans­port from the har­bor port in Chi­na to the final des­ti­na­tion. Only valid if impor­ter has his own team with logistics set up. More often than not, the sup­pli­er is more expe­ri­enced with trans­por­ting their own goods from the facto­ry to the har­bor port than any­bo­dy else.

- FOB (Free On Board)

FOB quo­ted price inclu­des trans­port of the goods from facto­ry to the har­bor port with appro­ved docu­ments and fees for export clea­rence. FOB requires the impor­ter to arrange freight with a for­war­ding com­pa­ny from Chi­na to the final des­ti­na­tion. FOB is a good and cheap(er) alter­na­ti­ve if the impor­ter has a reli­ab­le freight for­war­der com­pa­ny – somet­hing we at the Far East Rising can help with.

- CIF (Cost Insurance Freight)

CIF quo­ted price inclu­des all trans­port arra­ge­ments and fees from facto­ry or sup­pli­er to the nea­rest har­bor port of the final des­ti­na­tion. CIF does not inclu­de trans­port costs and admi­nist­ra­ti­ve fees such as unlo­a­ding, customs clea­ran­ce, har­bor fees, customs and VAT in the country of des­ti­na­tion. CIF is usu­al­ly very affor­dab­le on paper but has a high total cost when inclu­ding the exter­nal fees added on from the des­ti­na­tion har­bor port. 

- DAPDDP (Delivered at Place)

DAP quo­ted price inclu­des all trans­port arra­ge­ments and fees from facto­ry or sup­pli­er to a spe­ci­fic deli­ve­ry add­ress at the final des­ti­na­tion; for examp­le, the buy­ers ware­house. Customs and import tax­es falls on the impor­ter and are not inclu­ded in the price. DAP is most sui­tab­le for inex­pe­ri­enced impor­ters who want to know the total cost of the good with all the fees inclu­ded from the start. This is an all-inclu­si­ve pac­kage that we at Far East Rising can pro­vi­de.

Skillnad i iPhone LCD: Original OEM Kopia

Kortfattat om följande begrepp: Original, OEM, tredjepart och kopior

Det råder idag en viss för­vir­ring över klas­si­fi­ce­ring­en av ursprungs­till­verk­ning­en bland reserv­de­lar över­lag men App­le iPho­ne LCD-dis­play skär­mar i syn­ner­het. För att för­tyd­li­ga det­ta för er som kund har vi skri­vit den­na arti­kel som för­hopp­nings­vis för­enklar och höjer köpupp­le­vel­sen i vår web­bu­tik.

Originalreservdelar:

App­le Inc. använ­der reserv­de­lar från en mängd oli­ka till­ver­ka­re i sina pro­duk­ter. Des­sa till­ver­ka­re är bland annat Sharp, Sams­ung, LG och TDK. App­le till­ver­kar allt­så inte själ­va reserv­de­lar­na. De Före­ta­get “Fox­conn City” med sin fabrik i Shen­z­hen, Kina är i dags­lä­get den störs­ta leve­ran­tö­ren av kom­po­nen­ter och reserv­de­lar till App­le pro­duk­ter. Begrep­pet “Ori­gi­nal” gäl­ler där­för endast de reserv­de­lar som är till­ver­ka­de och mon­te­ra­de av Fox­conn eller någon annan av Apples and­ra under­le­ve­ran­tö­rer. App­le säl­jer inte des­sa reserv­de­lar till gros­sis­ter, åter­för­säl­ja­re eller pri­vat­per­so­ner. Det går allt­så gene­rellt inte att få tag på nya ori­gi­nal­de­lar. De fles­ta åter­för­säl­ja­re eller repa­ra­tions­bu­ti­ker som häv­dar att de använ­der nya ori­gi­nal­re­serv­de­lar ger miss­vi­san­de eller fel­ak­tig infor­ma­tion. Det kan dock ibland bero på att de själ­va köpt reserv­de­lar i god tro av annan svensk gros­sist som annon­se­rat pro­duk­ter­na som ori­gi­nal.

OEM reservdelar:

OEM bety­der “Ori­gi­nal Equip­ment Manu­factu­re”. Reserv­de­lar och till­be­hör som är klas­sa­de som OEM är till­ver­ka­de av sam­ma råva­ror och kom­po­nen­ter som Fox­conn bestäl­ler. I fal­let med LCD-dis­play skär­mar inne­bär det att allt från LCD:n, gla­set, flex­ka­beln och skru­var­na kom­mer direkt från ori­gi­nalkäl­lan; till exem­pel, Sharp. Skill­na­den gente­mot en rik­tig ori­gi­nal­re­serv­del är i att mon­te­ring­en inte är gjord på Fox­conn utan av något annat oauk­to­ri­se­rat före­tag med lik­vär­dig kun­skap, pre­ci­sion och kva­li­tets­krav.

Kopior:

Reserv­de­lar och mobil­till­be­hör som inte har till­gång till sam­ma råva­ror som under­le­ve­ran­tö­rer­na klas­sas istäl­let som pirat­ko­pi­or. Mark­na­den domi­ne­ras i dags­lä­get av reserv­de­lar som för­säl­ja­re kal­lar för “ori­gi­nal” eller OEM men som i själ­va ver­ket är kopi­or. Kopi­or finns dock i en väl­digt stor vari­a­tion och kva­li­tets­skill­nad; allt från OEM-lik­nan­de reserv­de­lar till redan tra­si­ga reserv­de­lar säljs. Tred­je­parts­till­ver­ka­re som gör bra kopi­or föl­jer sam­ma eller lik­nan­de krav som Apples under­le­ve­ran­tö­rer gör och kan då göra lika bra, eller till och med bätt­re, reserv­de­lar. Säm­re kopi­or har läg­re pre­ci­sion vid till­verk­ning, använ­der bil­li­ga­re mate­ri­al och utför inte sam­ma kva­li­tets­kon­troll av slut­pro­duk­ten. Pirat­ko­pi­or har van­ligt­vis en egen gra­de­ring som sträc­ker sig från C till AAA+. Vik­tigt att tän­ka på är att det inte finns någon gemen­sam kon­trol­len­het för det­ta utan gra­de­ring­en kan använ­das god­tyck­ligt av leve­ran­tö­rer och för­säl­ja­re. I dags­lä­get är det föl­jan­de panel­fö­re­tag som till­han­da­hål­ler mark­na­den med des­sa pro­duk­ter: TMAUOBOEIVOSCLT.

Vad för reservdelar säljer vi på Telius?

Vi har arbe­tat med för­sälj­ning och repa­ra­tion av reserv­de­lar och mobil­till­be­hör av Apples pro­duk­ter sedan den förs­ta iPho­nen lan­se­ra­des i Sve­ri­ge. Under des­sa år har vi hun­nit ska­pa oss en tyd­lig upp­fatt­ning om vil­ka dis­tri­bu­tö­rer leve­re­rar bra kva­li­tet till ett bra pris för slut­kun­den. Reserv­de­lar i ori­gi­nal har vi med tiden und­vi­kit för att kun­den mot­sät­ter sig att beta­la dem dyra pri­ser­na App­le sät­ter på sina pro­duk­ter. Vi hand­lar i dags­lä­get istäl­let våra reserv­de­lar direkt från de störs­ta fabri­ker­na i Kina och pålit­li­ga dis­tri­bu­tö­rer i Sve­ri­ge. Vi tes­tar fort­lö­pan­de våra pro­duk­ter gente­mot mark­na­den och byter ut de artik­lar som inte hål­ler kva­li­tets­stan­dard. Vårt mål är att i störs­ta mån köpa OEM reserv­de­lar och mobil­till­be­hör. Alter­na­tiv till OEM är tred­je­parts­pro­duk­ter­na med högs­ta kva­li­tets­kon­troll.

De reserv­de­lar vi köper in är oftast dyra­re i inköps­pris än genom­snit­tet. Jäm­för gär­na våra reserv­de­lar med and­ra ni hit­tar på mark­na­den!

Skillnad i LCD-display: iPhone 7 vs iPhone 8

Vi fick möj­lig­het att tes­ta på för­hand en LCD-dis­play från Apples senas­te iPho­ne 8 Plus som våra kine­sis­ka kol­le­gor tagit fram för att jäm­fö­ra lik­he­ter och skill­na­der med Apples iPho­ne 7 Plus.

 • I prin­cip sam­ma stor­lek och dimen­sion på LCD skär­mar­na.

 • Flex­ka­beln och skru­var­na lig­ger pla­ce­ra­de på sam­ma stäl­le som tidi­ga­re modell.

 • iPho­ne 8 Plus kom­mer med skruv­hål­la­re i bot­ten gjor­da av plast istäl­let för metall.

 • iPho­ne 8 Plus har dock metall­hål­la­re längst upp istäl­let för plast­hål­la­re som iPho­ne 7 Plus har.

 • iPho­ne 8 Plus LCD-Dis­play skär­men kan kopp­las mot en iPho­ne 7 Plus LCD-dis­play skärm och få igång dis­play­en. Dock fun­kar inte touch-egen­ska­per­na.

Guide: Hur iPhone LCD-skärmar tillverkas i Kina

I dags­lä­get är det inte bara Fox­conn i Shen­z­hen, Kina som till­ver­kar Apple­pro­duk­ter och dess reserv­de­lar. Fler­tal and­ra pri­va­ta före­tag har tagit pro­ces­sen på all­var och till­ver­kar reserv­de­lar och mobil­till­be­hör med lika god kva­li­tet som gran­nar­na Fox­conn gör för App­le offi­ci­ellt, men till ett läg­re och mer kon­kur­rens­kraf­tigt pris. Model­ler­na sträc­ker sig från de popu­lä­ras­te iPho­ne 6 till de nyas­te iPho­ne 7 och iPho­ne 7 Plus. I dags­lä­get är det des­sa panel­fö­re­tag som till­han­da­hål­ler mark­na­den med des­sa pro­duk­ter: TM, AUO, BOE, IVO, SC, LT).

Framtagning av iPhone LCD-display

Först görs ett, så kal­lat, “Dis­play-test” på LCD-pane­len för att hit­ta van­li­ga fel som: lin­jer på iPho­ne-skär­men och flim­mer.

Sedan går man ige­nom skär­men för att hit­ta even­tu­el­la repor på iPho­ne LCD-skär­men alter­na­tivt smutspar­tik­lar som fast­nat under.

Sammanfogning av LCD-Display med Touch-panelHär klist­rar man LCD-skär­men med Touch-pane­len till en och sam­ma del.

Bubbelborttagning


Här läggs iPho­ne-skär­mar­na i plast­för­pack­ning­ar för att sedan läg­gas in en maskin som tar bort alla luft­bubb­lor som upp­står vid påklist­ring­en av LCD-skär­men till Touch-pane­len.

Flexmontering till kretskortet


Först gäl­ler det att fäs­ta skydds­plast till LCD-skär­men för att und­vi­ka ska­dor under bear­bet­ning­en. Sedan får man löd­da fast alla kom­po­nen­ter på plats med stor pre­ci­sion.

Montering av ramen mot LCD-skärmen


Efter en kos­me­tisk inspek­tion av ramen ren­görs fäs­tet för bätt­re vid­häft­ning.

Här trycks LCD-skär­men ihop med ramen.

Sist men inte minst..


Det gäl­ler att läg­ga till alla små­de­lar­na som behövs för att under­lät­ta mon­te­ring av LCD-skär­men samt dub­bel­kol­la att allt fun­kar kor­rekt innan man pac­kar ihop det.

Färdigt! iPhone LCD-skärmen som hamnar på marknaden

iPho­ne LCD-skär­mar kan ni köpa i Teli­us web­bu­tik om ni klic­kar här!

Sex tips på ökad säkerhet för iPhone

Det är inte en över­rask­ning att van­li­ga män­ni­skor, som de fles­ta av oss, före­drar bekväm­lig­het över säker­he­ten. Spe­ci­ellt när det gäl­ler våra dag­li­ga använ­da iPho­nes. Visst, vi är inte kän­di­sar som har mas­sor av saker att göm­ma från all­män­he­ten. Men det finns fort­fa­ran­de risk för att någon kanske vill ha till­gång till and­ras digi­ta­la liv. Tju­var, till exem­pel, kan vara ett van­ligt exem­pel på någon som vill bry­ta mot integri­tet och säker­het genom att bry­ta sig in i någons iPho­ne. Så vad kan vi göra för att und­vi­ka kränk­ning av iPho­ne-säker­het?

Här är någ­ra Teli­us-tips som hjäl­per till att öka iPho­ne-säker­het!

Lösenord

Den förs­ta men ock­så vik­ti­gas­te säker­hets­in­ställ­ning­en att akti­ve­ra är lösenor­det. Om du redan har ett, för­sök för­bätt­ra den med en sex­siff­rig eller alfa­nu­me­risk kod.

Gå till Inställ­ning­ar, tryck på ID och lösenord och välj Änd­ra lösenord. (Först mås­te du ange din nuva­ran­de.)
Tryck sedan på Lösenord­sal­ter­na­ti­vet och välj Anpas­sad alfa­nu­me­risk kod för att stäl­la in ditt nya, mer kom­plexa lösenord.

Touch ID

Ytter­li­ga­re ett alter­na­tiv är Touch ID. Gå till Inställ­ning­ar, Tryck på ID och lösenord och blädd­ra ner för att se din lås­skärmsme­ny. Akti­va före­mål i den­na meny kan verk­li­gen avslö­ja en mas­sa saker och ju fär­re som är på, desto bätt­re. Stäng av så många funk­tio­ner som du inte vill ha under åtkomst när tele­fo­nen är i låst läge.

Platsskydd

Tips för att öka din iPho­ne-säker­het

Din iPho­ne kan spå­ra dig var du än går. Gå där­för in till Inställ­ning­ar – Sek­re­tess – Plats­tjäns­ter – System­tjäns­ter och ta reda på vil­ken av Apples system­tjäns­ter som spå­rar din posi­tion. Inak­ti­ve­ra de du inte använ­der. För per­son­li­ga ända­mål kan du ock­så stänga av funk­tio­nen i Inställ­ning­ar – Sek­re­tess – Plats­tjäns­ter – System­tjäns­ter – Van­li­ga plat­ser.

Kontrollcenter

Kon­troll­cen­ter kan vara myc­ket bekvämt för dig. Men det låter ock­så en tjuv akti­ve­ra flyg­planslä­ge, inak­ti­ve­ra GPS, såväl som mobil- som WiFi. På så sätt kan den iPho­ne de pre­cis stu­lit inte spå­ras. Gå där­för till Inställ­ning­ar och välj Kon­troll­cen­ter. Där­i­från, inak­ti­ve­ra åtkomst på lås­skär­men.

Radera data

I kate­go­rin ‘Touch ID’ finns det en inbyggd säker­hets­in­ställ­ning som många inte vet. Längst ner på skär­men Inställ­ning­ar – ‘Touch ID och Lösenord’ hit­tar du ‘Rade­ra data vid miss­lyc­ka­de inlogg­nings­för­sök’. Akti­ve­ra det och se all data på din iPho­ne rade­ras vid 10 miss­lyc­ka­de lösenords­för­sök. Tja, var inte oro­lig, säker­hetsko­pi­e­ra genom iCloud och du bor­de kun­na häm­ta det mesta sena­re.

Tvåstegsautentisering

För din iPho­ne-säker­het har du lösenord och Touch ID. Det är synd att App­le inte tillå­ter dig använ­da både lösenords­num­mer och Touch ID sam­ti­digt för extra iPho­ne-säker­het. Det är där­för vi på egen hand läg­ger upp tvåstegs­au­ten­ti­se­ring. Det inne­bär att du anger ditt App­le-ID och lösenord förs­ta gång­en du akti­ve­rar en ny enhet och väl­jer alter­na­ti­vet ‘tvåstegs­au­ten­ti­se­ring’. Ange ditt van­li­ga lösenord i bör­jan och sedan veri­fi­e­ra din iden­ti­tet med en sex­siff­rig veri­fi­e­rings­kod genom en av dina and­ra upp­kopp­la­de enhe­ter. Du kan han­te­ra det­ta på din App­le ID-kon­to­si­da.

Själv­klart finns det and­ra iPho­ne-säker­hets­in­ställ­ning­ar som vän­tar på att hit­tas. Har du någ­ra iPho­ne-säker­hets­för­slag att dela med dig? Vän­li­gen läm­na kom­men­ta­rer nedan.

Besök även vår onli­ne­bu­tik om ni söker reserv­de­lar till era iPho­nes:
http://​teli​us​.se/​b​u​t​ik/

Världens största soptipp: vart trasiga iPhone & Galaxy-mobiler hamnar

Agbog­blos­hie är ett smek­namn på ett distrikt nära Acc­ra, Gha­na. Agbog­blos­hie-områ­det blev känt som en des­ti­na­tion för bil- och elekt­ro­nikskrot som sam­lats in från väst­värl­den.

Det finns offi­ci­el­la upp­gif­ter som visar att över 40 mil­jo­ner ton elektro­niskt avfall pro­du­ce­ras över hela värl­den var­je år. De fles­ta kom­mer från utveck­la­de län­der som USA och EU. Men utveck­lings­län­der som Kina pro­du­ce­rar ock­så ett allt stör­re mängd avfall med den fram­väx­an­de utveck­ling­en av sin eko­no­mi. Kyl­skåp, luft­kon­di­tio­ne­ring, dato­rer, TV-appa­ra­ter, mobil­te­le­fo­ner, ugnar, lam­por, bröd­ros­tar är någ­ra av saker­na som slängs årli­gen.

Pro­ble­met är att den snabbt väx­an­de mäng­den e-avfall kom­mer med en väl­digt låg åter­vin­nings­grad. Endast en liten del av e-avfall åter­vinns med meto­der som är effek­ti­va och mil­jö­vän­li­ga. För­u­tom mil­jö­häl­so­pro­blem har det upp­kom­mit även en del folk­häl­so­pro­blem. Fol­ket i Acc­ra, Gha­na använ­der näm­li­gen sop­hö­gen till att bedri­va jakt på reserv­de­lar och till­be­hör som enkelt kan ren­gö­ras, lagas och säl­jas vida­re som begag­na­de. Män­ni­skor, sär­skilt barn, sam­lar elektro­niskt avfall och för­sö­ker fri­gö­ra oli­ka metal­ler, så som guld och kop­par, från dess kom­po­nen­ter med far­li­ga meto­der, som bak­gårds­brän­ning.

Till­ver­ka­re av elekt­ro­nik som App­le och Sams­ung mås­te göra mer för att ute­slu­ta far­li­ga kemi­ka­li­er så att åter­vin­ning kan ske på ett säk­ra­re och enkla­re sätt. De mås­te även ta fullt ansvar för sina pro­duk­ter och åter­kal­la de gam­la och begag­na­de pro­duk­ter­na för åter­an­vänd­ning, åter­vin­ning och kor­rekt bort­skaf­fan­de. Kon­su­men­ter, å and­ra sidan, ska för­sö­ka repa­re­ra sina pro­duk­ter i förs­ta hand innan enhe­ten kas­tas och en ny köps in.

Vi på Teli­us har där­för inlett ett pro­gram som beta­lar för köp av tra­si­ga LCD-skär­mar som ni skic­kar in som vi kan åter­vin­na. Klic­ka här för att skic­ka en intres­se­an­mä­lan:

Tips om: Starta egen butik

Den glo­ba­la omsätt­ning­en för repa­ra­tion av mobil­te­le­fo­ner beräk­nas upp­gå till 4 mil­jar­der dol­lar (32 mil­jar­der kro­nor), med genom­snitt­lig till­växt på tre pro­cent årli­gen. En orsak till den­na upp­gång är att en typisk mobil­te­le­fon och surf­plat­ta i dags­lä­get till­ver­kas med stor LCD-skärm på fram­si­dan och stor tunn glas­ski­va på bak­si­dan som hålls ihop av ett gäng ömtå­li­ga kom­po­nen­ter. Slut­kun­den får sedan beta­la mel­lan 6000 – 8000 kr när den väl ham­nar på butik­shyl­lan. Tidi­ga­re till­ver­ka­des mobil­te­le­fo­ner­na mer robus­ta, och de som väl gick sön­der var bil­li­ga­re att byta ut mot nya tele­fo­ner än repa­re­ra det som var tra­sigt.

Nedan ger vi ett par tips till driv­na ent­re­pre­nö­rer som vill star­ta eget, vare sig e-han­del eller fysisk butik som job­bar med reserv­de­lar och repa­ra­tion utav mobil­te­le­fo­ner och surf­plat­tor till väl­kän­da mär­ken som App­le och Sams­ung.

Startkostnad

I bör­jan kan peng­ar och lik­vi­di­tet vara ett stort pro­blem för ditt före­tag. Pri­o­ri­tet ska läg­gas vid kost­na­der på reserv­de­lar. Bil­li­ga reserv­de­lar kan ska­pa pro­blem sena­re när kon­su­men­ten vill göra retur eller byte för att kva­li­tén är dålig. Hit­ta där­för en gros­sist och dis­tri­butör som hål­ler sina leve­rans­ti­der och har sta­dig kva­li­té på sina pro­duk­ter – även om det kos­tar någon kro­na mer per enhet. För­bruk­nings­ma­te­ri­al och verk­tyg är ock­så en kost­nad som det nystar­ta­de före­ta­get inte ska kom­pro­mis­sa på.

Mark­nads­fö­ring är en kost­nad som mås­te väl­jer att läg­ga sto­ra peng­ar på. Köpa en dyr hem­si­da, köpa annon­ser och dela ut kampanjer/​kuponger är ett van­ligt sätt att töm­ma före­tags­kon­tot på. Vi anser att när­va­ro på inter­net och soci­a­la medi­er är ett mås­te, men det behö­ver inte kos­ta. Köp själv en domän, bil­ligt webb­ho­tell och ska­pa en hem­si­da på Word­Press – allt till en kost­nad av ett par hund­ra kro­nor per år. Annon­ser ska man hål­la sig undan i bör­jan, låt kun­der­na hit­ta er.

Begränsa lagret

Repa­ra­tions­vbran­chen är en kom­pli­ce­rad verk­sam­het med mas­sor av oli­ka mär­ken av mobil­te­le­fo­ner som i sin tur erbju­der mas­sor av model­ler – med reserv­de­lar och mon­te­rings­pro­ces­ser som är oli­ka varand­ra. Apples iPho­ne är ett exem­pel på en pro­dukt­ka­te­go­ri vi rekom­men­de­rar alla verk­stä­der att job­ba med då den har en stor mark­nads­an­del i Sve­ri­ge och ock­så är ett av de enk­las­te tele­fo­ner­na att repa­re­ra. Är man en seri­ös repa­ra­tions­bu­tik mås­te man även erbju­da ser­vice utav Sams­ung. Det är den andro­id-tele­fon som har i sär­klass flest använ­da­re i Sve­ri­ge. Om man inte har möj­lig­het att job­ba med alla Sams­ung-model­ler är Galaxy-model­len den som ska ha högst pri­o­ri­tet. Med tiden kan ni expan­de­ra till att inklu­de­ra även and­ra Andro­id-varu­mär­ken som Sony, Huawei, LG, HTC, Micro­soft (Nokia) Lumia och så vida­re.

Why you should not use price competition as a strategy for success

The electro­nics indu­stry faces its doom­s­day, and has done so for many years. Ever sin­ce the Ger­man giant Media Markt had ente­red the Swe­dish electro­nics mar­ket, it was a hard and ruthless price war. The losers were and are nume­rous; count­less Swe­dish chains have fal­len into batt­le. Latest to fall is Siba, but befo­re that it was Expert and also the enchan­ting OnOFF. For­got­ten and wit­hout tomb­sto­ne. Nowa­days, it is reve­a­led that Media Markt will most cer­tain­ly give up Swe­den and sell its 27 sto­res it occu­pi­es. So what was the point of all this in the end, one might ask? As it stands now, eve­ry­o­ne loses – the indu­stry has taken a lot of stick, but the con­su­mer have not sur­vi­ved unhar­med. Even though the­re have been con­stant sales and nega­ti­ve mar­gins on electro­nics custo­mers more than enjoyed over the years, the day has come when the ven­dors have to start char­ging for the par­ty that was. Custo­mers need to pre­pa­re and rea­li­ze that the days when a TV or cost $299 US dol­lars are over and they should not be sur­pri­sed if it sur­pas­ses that price by doub­le.

To ven­dors and retai­lers: do not be afraid to char­ge for your hard work! Set pri­ces that will cover your expen­ses, depen­ding on your posi­tion in the mar­ket, the natu­re of your goods and ser­vices and how your com­pe­ti­ti­ve situ­a­tion looks. Dare to put pri­ces abo­ve the retail price. Assu­me you may be for­ced to sell out parts of your inven­to­ry, pro­duc­tion loss and other cir­cumstan­ces that may put your busi­ness in dang­er. Other might hope­ful­ly follow.

Will the win­ner always be the one that is under­sel­ling and repor­ting los­ses to cut the com­pe­ti­tors? It abso­lu­tely does not have to be that way. Pack your ser­vices or goods in such a way that you offer added value and become uni­que in your deli­ve­ry or find your own niche by offe­ring pac­kage solu­tions and ser­vices that are not explo­i­ted. Here you will find the gol­den midd­le ground whe­re the ove­rall expe­ri­ence is gre­a­ter than the sum of your pac­ka­ged parts. Always make sure that each deli­ve­ry pro­vi­des more than the custo­mer expects. Sounds like a no-brai­ner? Well, this is somet­hing you can not afford if you sell with no mar­gin of pro­fit. The com­pa­ni­es who can hand­le com­plaints with “I will ship you a new pro­duct, and you do not even have to return the defect” gets not only long-term custo­mers, but also almost com­ple­tely eli­mi­na­tes the cost of com­plaint hand­ling. Make sure you have a hig­her mar­gin on your pro­ducts that you have the oppor­tu­ni­ty to give your major custo­mers a free discount, thus run­ning tem­po­ra­ry pro­mo­tions, laun­ching new pro­ducts and pac­ka­ges, all with a retai­ned base mar­gin.
You will never lose custo­mers by lowering your pri­ces, but a neces­sa­ry sud­den for­ced incre­a­se may be devas­ta­ting to the custo­mer base.

Disclai­mer: This artic­le was ori­gi­nal­ly writ­ten by spa­re parts, tools and acces­so­ri­es who­lesa­le dis­tri­bu­tor Teli­us to its retai­lers situ­a­ted in Swe­den and Scan­di­na­via.