Dell Latitude 7370

 

Jag har tidi­ga­re tes­tat fle­ra dato­rer från Dell vil­ka alla har
varit i XPS seri­en. Denna gång fick jag hem en dator från deras
lati­tu­de serie som är mer inrik­tad till arbets/​produktivitets
mark­na­den.

Jag har haft turen att få tes­ta en hel del lap­tops och ofta i
arbets­sam­man­hang har jag dykt upp med den snyg­gas­te datorn och
med bäst pre­stan­da. Med Dell Latitude 7370 är det­ta ing­et
undan­tag. kom­pro­misslös design och mate­ri­al­val i högs­ta
kva­li­te. Det är få till­ver­ka­re som hål­ler så hög och jämn
kva­li­te som Dell i min mening. Självklart kos­tar des­sa dato­rer
en del och du kan få sam­ma pre­stan­da till en bil­li­ga­re peng men
inte inte lika bra hel­hets­upp­le­vel­se.

 

 


Tangentbordet går super­b­ra att skri­va på, om
Än lite för “mjuka/​Svampiga” och dju­pa tan­gent­ned­slag för min
smak. Personligen gil­lar jag lite stum­ma­re tan­gent­bord, men
det­ta tan­gent­bord hål­ler ändå hög kva­li­te och är bekvämt att
skri­va på. Storleken är bra och avstån­det mel­lan tan­gen­ter­na är
behag­ligt.
Mussplattan är behag­lig och pre­cis, den är helt stum och är
omgi­ven med två knap­par istäl­let för att vara klick­bar och
höger/​vänsterklick inbyggd plat­tan. Man får över­läg­sen kon­troll
och käns­la på det­ta vis, Detta är myc­ket upp­skat­tat vid
ord­han­te­ring & dylikt när man inte har en extern mus
kopp­lad till datorn.

 

 


Skärmen, Jag kan låta tja­tig och det är något
som jag all­tid skri­ver i mina recen­sio­ner av Dells dato­rer men
deras skär­mar är de jag upp­skat­tar bäst av de till­ver­ka­re jag
tes­tat. De är all­tid skar­pa och man kän­ner sig all­tid nära
mate­ri­a­let på skär­men på något sätt. De for­sät­ter ock­så att
utnytt­ja all yta på de mest opti­ma­la sätt möj­ligt Med tun­na
fina kan­ter får man myc­ket skärm för peng­ar­na i rela­tion till
datorns stor­lek. Vill man, kan man dess­utom få skär­men med 4K
upp­lös­ning och touch. För arbets­re­la­te­ra­de saker kän­ner jag
dock att jag inte sak­na­de touch. 

 

 


Prestanda, har inte upp­levt någ­ra som helst
pro­blem under mitt tes­tan­de. Surfa är en fröjd. Lättare
bild­han­te­ring kla­rar den gal­lant. Arbete fly­ter på fint fint.
Spel har jag inte tes­tat, då datorn inte är rik­tad till den
mar­kan­den. Köra många pro­gram sam­ti­digt påver­kar knappt
använ­darupp­le­vel­sen alls.


Batteritiden är helt klart god­känd. Det
är inte många gång­er under test­pe­ri­o­den jag behövt lad­da
datorn. Du får utan pro­blem en hel dags arbe­te med de rät­ta
inställ­ning­ar­na. Andvänder du bara datorn under kor­ta­re stun­der
så behö­ver du inte lad­da mer än en gång i vec­kan. 


Formatet på datorn är väl­ba­lan­se­rat mel­lan funk­tio­nell och
por­ta­bel. Tillräckligt stor för att kun­na arbe­ta kom­pro­mislöst
och slim­mad nog att få plats i de fles­ta väs­kor och ryggsäc­kar.
Vikten är ock­så respek­ta­bel, vil­ket är ett plus. 

Något som är trev­ligt, är anslut­ning­ar­na, trots att den är
slim­mad så har den 2 styc­ken thun­der­bolt por­tar för ladd­ning
& data till­sam­mans med en van­lig USB 3.0 och micro HDMI,
egent­li­gen allt man behö­ver utan att behö­va mas­sa adapt­rar,
till skill­nad från and­ra till­ver­ka­re idag. Det finns dess­utom
plats för SIMkort (till­val) om man öns­kar ha det­ta på sin
lap­top. 

 

Sammanfattning, Dell Latitude är en
kraftull arbets­da­tor som hål­ler god bygg­kva­li­te. Möjlighet att
anpas­sa datorns spe­ci­fi­ca­tio­ner efter smak och tyc­ke är god.
Den är snygg, ged­ding­en och slim­mad och är ett per­fekt
arbets­red­s­kad. 

 

 

 

Plus & minus

 ««««««<»»»»»»»»»»

+Skärm

+Batteri

+Byggkvalite

+Storlek

+Bra ljud

««««««<»»»»»»»»»»

-Pris

««««««<»»»»»»»»»»

 

 

 

Artikeln från:
mobiltest.se

Intresseanmälan Lämna en giltig e-postadress så kontaktar vi er med en offert och beräknad leveranstid.
E-postadress Antal Vi delar inte din information med någon.