Ny produkt

Nya pro­duk­ter pas­sar främst till åter­för­säl­ja­re och buti­ker som foku­se­rar på för­sälj­ning till pri­vat­per­so­ner. Det­ta avser en oöpp­nad, inplas­tad för­pack­ning med kom­plett inne­håll. Ing­en skill­nad för kund mot att köpa hos en svensk elekt­ro­nik­ked­ja.
För­pack­ning & Till­be­hör Ja (oöpp­nad)
Ope­ra­tör­slåst Nej
Garan­ti Till­ver­ka­rens garan­ti gäl­ler
Ver­sion EU-ver­sion

A‑skick

A‑skick pas­sar främst till åter­för­säl­ja­re och buti­ker som foku­se­rar på för­sälj­ning av begag­na­de enhe­ter till pri­vat­per­so­ner som inte nöjer sig med något annat än en ny tele­fon i han­den. Bort­sett från att pro­duk­ten inte kom­mer med ori­ginal­för­pack­ning och till­be­hör är tele­fo­nen i nyskick i övrigt. Des­sa tele­fo­ner är i störst grad “öppet köp“-ärenden som inte kan säl­jas på nytt.
För­pack­ning & Till­be­hör Nej
Ope­ra­tör­slåst el. iCloud Nej
Garan­ti Fullt funk­tio­nell*
Ver­sion EU-ver­sion

*Teli­us garan­te­rar att enhe­ten star­tar, är olåst, inte har någ­ra kom­po­nent­fel som behö­ver bytas ut.

B/​C‑skick

Nya pro­duk­ter pas­sar främst till åter­för­säl­ja­re och buti­ker som foku­se­rar på för­sälj­ning till pri­vat­per­so­ner. Det­ta avser en oöpp­nad, inplas­tad för­pack­ning med kom­plett inne­håll. Ing­en skill­nad för kund mot att köpa hos en svensk elekt­ro­nik­ked­ja.
För­pack­ning & Till­be­hör Nej
Ope­ra­tör­slåst el. iCloud Nej
Garan­ti Fullt funk­tio­nell*
Ver­sion EU-ver­sion

*Teli­us garan­te­rar att enhe­ten star­tar, är olåst, inte har någ­ra kom­po­nent­fel som behö­ver bytas ut.

Befintligt skick

Enhe­ter i befint­ligt skick har inte genom­gått en gra­de­rings­pro­cess och säl­jes där­för till mark­na­dens lägs­ta pris. Des­sa enhe­ter kom­mer van­ligt­vis i sto­ra voly­mer och bris­ten på tid samt arbets­kraft ska­par utbu­det. Här finns allt från A‑skick till tra­si­ga enhe­ter. Det­ta pas­sar bäst till ser­vice­bu­ti­ker som är ute efter att köpa det bil­li­gas­te alter­na­ti­vet på mark­na­den för att sedan tes­ta, repa­re­ra och säl­ja vida­re till ett dyra­re pris.
För­pack­ning & Till­be­hör Nej
Ope­ra­tör­slåst el. iCloud Nej
Garan­ti Befint­ligt skick*
Ver­sion EU-ver­sion

*Teli­us garan­te­rar att enhe­ten star­tar och är olåst. Kom­po­nent­fel kan behö­vas bytas ut.