Artiklar

Guide: Hur iPhone LCD-skärmar tillverkas i Kina

I dags­lä­get är det inte bara Fox­conn i Shen­z­hen, Kina som till­ver­kar Apple­pro­duk­ter och dess reserv­de­lar. Fler­tal and­ra pri­va­ta före­tag har tagit pro­ces­sen på all­var och till­ver­kar reserv­de­lar och mobil­till­be­hör med lika god kva­li­tet som gran­nar­na Fox­conn gör för App­le offi­ci­ellt, men till ett läg­re och mer kon­kur­rens­kraf­tigt pris. Model­ler­na sträc­ker sig från de popu­lä­ras­te iPho­ne 6 till de nyas­te iPho­ne 7 och iPho­ne 7 Plus. I dags­lä­get är det des­sa panel­fö­re­tag som till­han­da­hål­ler mark­na­den med des­sa pro­duk­ter: TM, AUO, BOE, IVO, SC, LT).

Framtagning av iPhone LCD-display

Först görs ett, så kal­lat, “Dis­play-test” på LCD-pane­len för att hit­ta van­li­ga fel som: lin­jer på iPho­ne-skär­men och flim­mer.

Sedan går man ige­nom skär­men för att hit­ta even­tu­el­la repor på iPho­ne LCD-skär­men alter­na­tivt smutspar­tik­lar som fast­nat under.

Sammanfogning av LCD-Display med Touch-panelHär klist­rar man LCD-skär­men med Touch-pane­len till en och sam­ma del.

Bubbelborttagning


Här läggs iPho­ne-skär­mar­na i plast­för­pack­ning­ar för att sedan läg­gas in en maskin som tar bort alla luft­bubb­lor som upp­står vid påklist­ring­en av LCD-skär­men till Touch-pane­len.

Flexmontering till kretskortet


Först gäl­ler det att fäs­ta skydds­plast till LCD-skär­men för att und­vi­ka ska­dor under bear­bet­ning­en. Sedan får man löd­da fast alla kom­po­nen­ter på plats med stor pre­ci­sion.

Montering av ramen mot LCD-skärmen


Efter en kos­me­tisk inspek­tion av ramen ren­görs fäs­tet för bätt­re vid­häft­ning.

Här trycks LCD-skär­men ihop med ramen.

Sist men inte minst..


Det gäl­ler att läg­ga till alla små­de­lar­na som behövs för att under­lät­ta mon­te­ring av LCD-skär­men samt dub­bel­kol­la att allt fun­kar kor­rekt innan man pac­kar ihop det.

Färdigt! iPhone LCD-skärmen som hamnar på marknaden

iPho­ne LCD-skär­mar kan ni köpa i Teli­us web­bu­tik om ni klic­kar här!