MARKNADSPLATSEN FÖR
BUYBACK-ENHETER

En cirkulär affärsmodell som gynnar alla

Dato­rer, mobi­ler och and­ra IT-pro­duk­ter kan åter­an­vän­das på pre­cis sam­ma sätt som bilar, båtar eller cyklar. För var­je dator som åter­an­vänds och kom­mer till nyt­ta igen kan vi mins­ka utsläp­pen av kol­di­ox­id, spa­ra på jor­dens råva­ror och byg­ga en cir­ku­lär eko­no­mi där resur­ser och pro­duk­ter används mer effek­tivt. Men vår filo­so­fi att för­länga livs­läng­den på IT-pro­duk­ter hand­lar inte bara om mil­jön utan lika myc­ket om eko­no­mi, kva­li­tet och säker­het. Det hand­lar om att ta vara på pro­duk­ter­nas vär­de, tän­ka lång­sik­tigt och kon­su­me­ra smar­ta­re.

Buyback

Auk­to­ri­se­ra­de ope­ra­tö­rer och före­tag.

Skick

Pris­klas­ser base­rat på enhe­tens skick

Globalt nätverk

Enhe­ter för alla geo­gra­fis­ka områ­den

Fabriksinställningar

Alla enhe­ter fabrikså­ter­ställs olåsta.

UNDER YTAN

Processen bakom våra enheter

Vi erbju­der mobil­te­le­fo­ner i diver­se skick som åter­vun­nits från andra­hands­mark­na­den. Alla våra enhe­ter regi­stre­ras och åter­ställs. Våra Pre­mi­um-enhe­ter fel­söks och rustas upp innan vida­re­för­sälj­ning.

Gå med i vårt nyhetsbrev

För­säk­ra dig om att du inte mis­sar fram­ti­da erbju­dan­den och nya prisupp­da­te­ring­ar av vårt pro­dukt­ut­bud!

[mc4wp_​form id=“15064”]