Nöj­da kun­der är vårt lång­sik­ti­ga mål.

Vi vill ge dig den bäs­ta upp­le­vel­sen, både när du hand­lar och när du använ­der dina pro­duk­ter. Med våra kund­ga­ran­ti­er kan du kän­na dig trygg med att du har gjort ett rik­tigt bra köp.

Garanterat på lager

Vi vill att du ald­rig ska bli besvi­ken när du bestämt dig för vad du vill ha. Där­för har vi lager­ga­ran­ti på alla varor vi annon­se­rar.

Känn på hemma

Du vet att du kan skic­ka till­ba­ka det du köpt hos oss under 30 dagar? Känns pro­duk­ten inte helt hund­ra, retur­ne­ra pro­duk­ten och få peng­ar­na till­ba­ka.

Prisgaranti

Om du hit­tar ett läg­re pris någon annan­stans under lika vill­kor så mat­char vi det, kost­nads­fritt. Du behö­ver bara upp­ly­sa oss om det läg­re pri­set vid köp­till­fäl­let.

Boka och hämta

Du vet att du kan hand­la hem­ma och häm­ta din grej sam­ma dag? Boka onli­ne och häm­ta på vårt lager strax utan­för Upp­sa­la.