Artiklar

Hur undvika skador på iPhone LCD-skärmen vid installation

Vertikala linjer över iPhone LCD-skärmen

Ett van­ligt pro­blem med mon­te­ring och instal­la­tion utav iPho­ne LCD-dis­play skär­mar är att det upp­står ver­ti­ka­la rän­der över skär­men efter mon­te­ring­en av skär­men på tele­fo­nen. I de fles­ta fal­len har det gått snett till när skär­men skul­le kopp­las från använ­da­rens sida. Ibland kan LCD-skär­men vara redan för­störd men i ensta­ka fall räc­ker det med att fel­sö­ka och rät­ta till det man gjort fel på.

1. Undvik tryck på iPhone LCD-skärmens baksida under hela installationen

Det all­ra vik­ti­gas­te vid mon­te­ring och instal­la­tion utav en ny iPho­ne LCD-dis­play skärm är att hål­la skär­men på kan­ter­na, alter­na­tivt i mit­ten kretskor­tet. I nio fall av tio har använ­da­ren för­stört iPho­ne skär­men genom att ha appli­ce­rat för hårt tryck med fing­rar­na på LCD-pane­len och dödat pix­lar­na.

2. Dålig anslutning mellan flexkabeln och moderkortet

Det förs­ta du bör kon­trol­le­ra är anslut­ning­en mel­lan flex­kab­lar­na och moder­kor­tet. För­sök ren­sa kon­tak­ten av damm och skräp genom att gnug­ga alko­hol med en pen­sel. I fles­ta fall räc­ker det med att bara kopp­la bort alla anslut­ning­ar och kopp­la om. Men om kon­tak­ter­na är ska­da­de eller om flex­ka­beln är böjd över 90 gra­der så mås­te man byta ut flex­ka­beln mot en ny.

OBS! Tvinga ald­rig kon­tak­ter­na på plats och böj ald­rig på kab­lar­na.

Garanti och bytesrätt på iPhone LCD-display skärmar

Alla åter­för­säl­ja­re och dis­tri­bu­tö­rer av iPho­ne skär­mar har verk­tyg för att tes­ta iPho­ne LCD-dis­play skär­mar­na som skic­kas till­ba­ka på garan­ti- och bytes­rätt ären­den. Har LCD-dis­play skär­men ska­dats i något som ser ut som en glas­ska­da, tryck­ska­da, mon­te­rings­fel, instal­la­tions­fel bru­kar man inte ha rätt till en ny skärm.

Det är där­för väl­digt vik­tigt för dig som pri­vat­per­son att vara väl­digt påläst och för­sik­tig vid skärm­byte. Alter­na­tivt köpa en skärm och läm­na över till en pro­fes­sio­nell repa­ra­tions­verk­stad eller ser­vice­bu­tik för själ­va bytet. Vi har en repa­ra­tions­bu­tik på Söder­malm i Stock­holm som erbju­der skärm­byte till ett bil­ligt pris och instal­la­tions­ga­ran­ti.

Ett tips är att doku­men­te­ra instal­la­tio­nen med hjälp av video för att kun­na påvi­sa er åter­för­säl­ja­re att ni följt alla råd vid mon­te­ring­en utav LCD-skär­men och att felet lig­ger på till­ver­ka­ren.