Jabra sport pulse- Mer än bra hörlurar

Sport pul­se är en av många tråd­lö­sa blu­e­tooth
lurar från Jabras bre­da sor­ti­ment av sport­hör­lu­rar. Som nam­net
kan indi­ke­ra mäter des­sa hör­lu­rar din puls utö­ver att bara
spe­la upp musik. Funktionerna slu­tar inte hel­ler där. Jabras
sport app har kom­mit långt och till­han­da­hål­ler långt myc­ket mer
än vad man kan för­vän­ta sig av en hör­slurs­till­ver­ka­re.

 

 

Appen i sig är rela­tivt enkel att navi­ge­ra sig
i, den rik­ti­ar sig inte hel­ler till enbart löpa­re, det finns
pro­gram för löpa­re såväl som de vill lyf­ta vik­ter på gym­met
eller utö­va cir­kel trä­ning. De pass som är förin­la­ga­da från
start erbju­der en bred vari­a­tion, dess­utom kan man anpas­sa de
pas­sen med egna övning­ar eller änd­ra set & repe­tio­ner. För
mig som trä­nar på rela­tivt hög nivå kän­de jag ändå jag kan
kun­de få ut myc­ket av des­sa pro­gram, Jag är då mer den som
lyf­ter vik­ter eller  eller kör någon form av cir­kel
trä­ning “Crossfit”. Du kan desstu­om väl­ja att ska­pa dina egna
pass och läg­ga till de övning­ar du vill utfö­ra, de mesta finns
att väl­ja bland. Men kons­tigt nog inte en bas övning som
bänk­press, men de mesta annat finns. Under pas­sen får du
dess­utom infor­ma­tion om vad du ska göra och när och hur myc­ket,
utö­ver det kan du få infor­ma­tion om din puls och om du valt att
lig­ga i en spe­ci­fik pul­s­zon hjäl­per appen dig att hit­ta till
rätt zon genom att säga till att du ska öka tak­ten eller
inten­si­tet eller sak­ta ner. 

 

 

En spän­nan­de funk­tion är ock­så att du kan få en god indi­ka­tion
på din trä­ningsni­vå genom ett VO2max test, hur till­för­lit­ligt
det är vågar jag inte säga. Det ska ändå ge dig en bra
indi­ka­tion vil­ken nivå du lig­ger på. Appen gui­der genom hela
proc­ce­sen från start tills att du är klar och pre­sen­te­rar
efteråt ett resul­tat. 

-Helt klart en mogen app för de fles­ta fit­ness nivå­er. 

 

Det är till och med så att jag bör­jat pla­ne­ra mina pass i Jabra
appen, det har fle­ra för­de­lar, dels trä­nar du effek­tivt, vila
mel­lan sett kan sät­tas till en viss gräns, vil­ket gör att du
inte mas­kar mel­lan set. Du får ock­så histo­ri­ken från dina pass
spa­ra­de och kan expor­te­ra dem ut från appen om du öns­kar det.
Dessutom behö­ver du inte läg­ga extra peng­ar på en trä­nings­app
som kan kos­ta en del peng­ar.

 

Ljudet, är en gans­ka vik­tigt punkt när det
kom­mer till hör­lu­rar. Det är helt klart god­känt. Dock mås­te man
använ­da mobi­lens ljudin­ställ­ning­ar för fin­sli­pa ljud­bil­den. Som
stan­dard lig­ger sport pul­se mer åt de plat­ta hål­let med gans­ka
hög dis­kant. Basmässigt är det ing­et mons­ter om du är en som
före­drar det­ta. Men är du beredd att fipp­la lite med
inställ­ning­ar tror jag att man kan hit­ta en ljud­bild som pas­sar
de fles­ta. 

Passning, Det som kom­mer i lådan är fle­ra
oli­ka stor­le­kar på öron­puf­far samt oli­ka ving­ar för att hål­la
hör­lu­rar­na på plats. Jag upp­lev­de att de fun­ka rela­tivt bra,
inte perk­fekt men hel­ler inte dåligt. IOM att jag tes­tat en del
hör­lu­rar finns det enligt mig inga bätt­re än de som erbju­der en
bygel som går över örat för att hål­la allt på
plats
. Men Sport pul­se får god­känt på den biten pga av de
många oli­ka mölj­lig­he­ter att anpas­sa hör­lu­rar­na för att kän­nas
bra för just dig, jag hit­ta­de en bra kom­bo som pas­sa­de mig bra,
och jag är gans­ka krä­sen när det kom­mer till
pass­nings­bi­ten. 

 

Sammanfattning, Jabra sport pul­se bara
sett som hör­lu­rar kan vara lite dyra och kanske inte det bäs­ta
valet. Men ska du se till vad de erbju­der utö­ver bara ljud är
det genast en annan histo­ria enligt mig. Pulsmätningen fun­kar
bra och kan använ­das med and­ra sportap­par om du öns­kar det.
Använder du dess­utom deras app i kom­bi­na­tion med lju­det och
puls­mät­ning­en och spår­ning­en av din trä­ning så vill jag påstå
du får vär­de för dina peng­ar. sport life appen slip­per du
beta­la för och för de fles­ta skul­le jag säga att man inte
behö­ver en tred­je­parts app.  

 

 

 

 

 

Artikeln från:
mobiltest.se

Intresseanmälan Lämna en giltig e-postadress så kontaktar vi er med en offert och beräknad leveranstid.
E-postadress Antal Vi delar inte din information med någon.