Jobba hos oss

Vi är all­tid ute efter kva­li­fi­ce­ra­de per­so­ner med tidi­ga­re erfa­ren­het inom bran­schen oav­sett språk­kun­ska­per och ålder. Någ­ra av arbets­upp­gif­ter­na är inom: admi­nist­ra­tion utav web­bu­tik, lager, för­sälj­ning eller repa­ra­tion av elekt­ro­nik.

Även om vi är sta­tio­ne­ra­de i Stock­holm så har vi även hjälpt våra före­tagskun­der anstäl­la repa­ra­tions­tek­ni­ker runt om i Sve­ri­ge. Är ni duk­ti­ga så tve­ka inte höra av er med ert CV.

Kon­tak­ta oss på jobb@​telius.​se

Reparationstekniker i Stockholm

Repa­ra­tion och ser­vice utav App­le och Sams­ung pro­duk­ter.

Dropshipping

Har ni en väl­be­sökt web­bu­tik och vill utö­ka ert pro­dukt­sor­ti­ment utan att behö­va inve­ste­ra i ett lager så har ni hit­tat rätt. Vi kan erbju­da drops­hip­ping inom Sve­ri­ge. Pris enligt över­ens­kom­mel­se.

Säljare

Hos oss kan ni ansö­ka om jobb som säl­ja­re med pro­vi­sions­ba­se­rad ersätt­ning. Ni mås­te kun­na pra­ta svens­ka. Ara­bis­ka och tur­kis­ka är till en för­del. Säl­jar­na ska även ha djup­gå­en­de kun­skap om pro­duk­ter­na som säljs.