Allmänt

Aktu­el­la pri­ser på pro­duk­ter är det som gäl­ler om inte annat anges. Pri­ser­na anges i SEK och inklu­si­ve- eller exklu­si­ve moms bero­en­de på ert för­val. Fri frakt ingår inom Sve­ri­ge vid köp över 2000:-. Pri­vat­kun­der kan hand­la oav­sett order­stor­lek till ett fast­pris på frakt av 29:-. Vid stör­re köp erbju­der vi även fri utkör­ning inom Stor­stock­holm för före­tag. Teli­us äger rät­ten att änd­ra pri­ser­na utan att med­de­la näringsid­ka­re i för­tid. Vi för­be­hål­ler oss rät­ten att annul­le­ra beställ­ning­ar, oav­sett om det gäl­ler fel­ak­tig­he­ter såsom tryck­fel, tek­nis­ka pro­blem eller mass­be­ställ­ning­ar. Vid even­tu­ell felin­for­ma­tion har du rätt att häva ditt köp.

Vem kan handla?

Både pri­vat­kun­der och före­tag kan hand­la från Teli­us. Pri­vat­per­so­ner kan hand­la direkt på web­bu­ti­ken eller genom att besö­ka vår fysis­ka butik. För att kun­na regi­stre­ra er och få till­gång till mäng­dra­bat­ter och uni­ka kam­pan­jer krävs det att ni har ett före­tag.

Leverans

Teli­us arbe­tar med egna varu­la­ger där vi lager­hål­ler våra pro­duk­ter. Nor­mal leve­rans­tid är 1 – 3 arbets­da­gar, om inte annat avta­lat. Köpa­ren sva­rar för all infor­ma­tion som kon­su­men­ten upp­ger i sam­band med köp. Teli­us sva­rar inte för even­tu­el­la pro­blem (som ute­bli­ven leve­rans eller åter­be­tal­ning) som kan upp­stå på grund av fel­ak­tig eller brist­fäl­lig infor­ma­tion.

Vi behand­lar alla order inom 24 tim­mar, helg­fria var­da­gar, från det att order­be­kräf­tel­sen har till­ställts köpa­ren. Köpa­ren, som inom angi­ven tid från köpet inte har fått någon avi­se­ring eller med­de­lan­de om leve­rans bör ta kon­takt sna­rast för att säker­stäl­la att det inte bli­vit något fel med pro­cess­fö­ring­en.

Behandling av kundinformation

Teli​us​.se använ­der sig utav HTTPS och SSL-kryp­te­ring och alla trans­ak­tio­ner skic­kas via det kryp­te­ra­de-pro­to­kol­let. Inga kort­num­mer spa­ras. Vi spa­rar enbart era kund­upp­gif­ter, så som namn och adress, i vårt data­bas för att under­lät­ta logistik och bok­fö­ring.

Bytesrätt

Det sker löpan­de för­änd­ring­ar i till­verk­ning­en av reserv­de­lar i jak­ten på att effek­ti­vi­se­ra pro­ces­sen. Väl­digt säl­lan kan det upp­stå att en av oss leve­re­rad vara inte fun­ge­rar som annon­se­rat vid tid­punk­ten. Vi accep­te­rar där­med, under för­ut­sätt­ning­ar­na nedan, bytes­rätt av pro­duk­ter som inhand­lats från vårt sor­ti­ment 7 dagar från det att pro­duk­ter leve­re­rats till mot­ta­ga­ren.

Varan ska vara oan­vänd och retur­ne­ras i obru­ten ori­ginal­för­pack­ning, fri från smuts, märk­ning och ska­dor. Mot­ta­ga­ren ska själv leve­re­ra eller beta­la frakt för bytes­rät­ten. Mot­ta­ga­ren ska leve­re­ra pro­duk­ten till­sam­mans med en kopia på order­se­deln.

Obser­ve­ra att en mot­ta­gen retur mås­te först bli tes­tad och bekräf­tad från vår sida innan retu­ren kan god­kän­nas. Retu­rer som inte god­känts för bytes­rätt åter­sänts på kun­dens bekost­nad. Vid god­känd retur skic­kas en lika­dan vara till­ba­ka och Teli­us står för leve­rans­kost­na­den.

Mot­ta­ga­ren ska vid mot­ta­gan­det kon­trol­le­ra de leve­re­ra­de pro­duk­ter­na. Trans­portska­dor ska anmä­las till trans­por­tör samt till vår kund­tjänst inom 48 tim­mar. Om mot­ta­ga­ren inte rekla­me­rar trans­portska­dor inom den angiv­na tiden har mot­ta­ga­ren inte rätt att rekla­me­ra trans­portska­dor.