Vad är en fynd­va­ra?
En fynd­va­ra är en pro­dukt som vi av oli­ka anled­ning­ar har fått i retur. Det kan bero på att för­sän­del­sen inte har lösts ut, har retur­ne­rats inom ång­er­rätts­pe­ri­o­den eller att pro­duk­ten är ett repa­ra­tions­ex­em­plar. Vis­sa pro­duk­ter kan ha ska­dad eller helt sak­na ori­ginal­för­pack­ning eller inne­rem­bal­lage.

Samt­li­ga pro­duk­ter har genom­gått och kla­rat vår grund­li­ga kva­li­tets­kon­troll vad gäl­ler funk­tion och de leve­re­ras all­tid med samt­li­ga till­be­hör och har alla funk­tio­ner som spe­ci­fi­ce­rats. Fynd­va­ror erbju­der vi till ned­satt pris och de säljs med sam­ma garan­ti- och ång­er­rätts­vill­kor som alla and­ra varor.

Filtrera

Inga produkter hittades som motsvarar ditt val.