Köpvillkor

Sisu Net AB

Avta­len

Avta­len är bin­dan­de vid köp av varor på Teli​us​.se, för kun­der och Sisu Net AB och gäl­ler från att din beställ­ning är mot­ta­gen, om det inte finns fel i pro­duk­tin­for­ma­tio­nen, pri­ser, bil­der, eller i din beställ­ning, och kun­den insåg, eller bor­de ha insett, att det förelåg ett sådant fel.

Om våra pri­ser och vårt sor­ti­ment

Alla pri­ser som är upp­giv­na i nät­bu­ti­ken är inklu­si­ve moms. Vid nät­köp visas den tota­la kost­na­den inklu­si­ve leve­rans­kost­na­der innan beställ­ning­en är genom­förd.

Order­be­kräf­tel­se

När vi har mot­ta­git din beställ­ning, bekräf­tas den­na genom att vi skic­kar ut en order­be­kräf­tel­se. Vi upp­ma­nar våra kun­der att kon­trol­le­ra att order­be­kräf­tel­sen stäm­mer över­ens med beställ­ning­en.

Annul­le­ring av order

Vid miss­tan­ke om vida­re­för­sälj­ning för­be­hål­ler sig Teli­us rät­ten att annul­le­ra order och debi­te­ra even­tu­el­la kost­na­der det­ta med­för. Miss­tan­ke kan t.ex. upp­stå vid beställ­ning­ar av stor kvan­ti­tet, fle­ra order av sam­ma pro­dukt eller om bestäl­la­ren har anknyt­ning till ett före­tag vars ända­mål är att bedri­va han­del med hård­va­ra i form av kon­su­men­te­lekt­ro­nik. Orätt­fär­dig vida­re­för­sälj­ning av varor leve­re­ra­de av Teli­us utgör en kränk­ning av pro­du­cen­tens imma­te­ri­el­la rät­tig­he­ter.

Vid bekräf­tad miss­tan­ke om vida­re­för­sälj­ning, för­be­hål­ler sig TELIUS rät­ten att efter­de­bi­te­ra pro­duk­ter­na enligt till­ver­ka­rens gäl­lan­de rikt­pri­ser även kal­lat RRP.

Du mås­te ha fyllt 18 år eller ha till­stånd av en för­myn­da­re för att hand­la på Teli​us​.se.

Per­son­upp­lys­ning­ar och coo­ki­es

När du hand­lar på Teli​us​.se behö­ver vi ditt sam­tyc­ke för att behand­la dina per­son­upp­gif­ter. När du accep­te­rar våra köp­vill­kor vid beställ­ning, ger du sam­ti­digt ditt sam­tyc­ke till att vi kan för­va­ra och behand­la dina per­son­upp­lys­ning­ar. Vi läm­nar inte ut dina per­son­upp­gif­ter till tred­je­part.

  • Namn & Adress (Vi behö­ver din infor­ma­tion för att kun­na upp­fyl­la våra skyl­dig­he­ter och leve­re­ra beställ­ning­en till dig.)
  • E‑postadress och Tele­fon­num­mer (E‑postadress och tele­fon­num­mer används för att skic­ka var­ning­ar och infor­ma­tion om din leve­rans.)
  • Per­son­num­mer (vid han­te­ring av Klar­na betal­ning­ar)

Du kan läsa mer om vår behand­ling av per­son­lig infor­ma­tion i vår integri­tets­po­li­cy. Genom att accep­te­ra våra köpe­vill­kor vid beställ­ning, god­kän­ner du att vi kan lag­ra och behand­la din per­son­li­ga infor­ma­tion.

Använd­ning av coo­ki­es

När du besö­ker Teli​us​.se lag­ras det ses­sion coo­ki­es. Coo­ki­es är små infor­ma­tions­kaps­lar som lag­ras på din dator när du besö­ker vår hem­si­da. Vi vet då vem du är, om du hand­lar och hur länge ditt besök varar.

Leve­rans av varor

Hand­lar du på nätet kan du väl­ja mel­lan fle­ra leve­ran­sal­ter­na­tiv. Var du bor och vil­ka pro­duk­ter du hand­lar avgör vil­ka alter­na­tiv som är möj­li­ga. Pri­ser­na för de oli­ka tjäns­ter­na ser du i kund­vag­nen när du ska väl­ja vil­ket leve­ran­sal­ter­na­tiv du öns­kar.

Beställ­ning­ar som inne­hål­ler varor som finns på lager i kom­bi­na­tion med varor med för­vän­tat leve­rans­da­tum skic­kas när hela beställ­ning­en kan skic­kas sam­lat.

Leve­rans­me­to­der

Om du inte är hem­ma vid avta­lad leve­rans­tid så frak­tas varan till trans­por­tö­rens lager. Vi upp­märk­sam­mar på att det kan till­fö­ras kost­na­der i sam­band med lag­ring av pro­duk­ten och ny leve­rans. Såda­na kost­na­der täcks inte av Teli­us.

Leve­rans­tid

Vi leve­rar nor­malt inom 2 – 5 arbets­da­gar från att betal­ning­en är genom­förd.

Leve­rans­sta­tus

Genom att besö­ka Teli​us​.se, kan du spå­ra din order. Genom att klic­ka på län­ken ”Spå­ra min beställ­ning” ser du vil­ken sta­tus din beställ­ning har och var pake­tet befin­ner sig. Obser­ve­ra att det kan upp till 24 tim­mar efter det att varan läm­nat vårt lager och du har fått en leve­rans­be­kräf­tel­se, innan du kan bör­ja spå­ra din order.

Ej upp­häm­ta­de varor

När du inte häm­tar ut en obe­tald vara kan Teli­us krä­va en avgift. Avgif­ten består av frakt­kost­na­der tur/​retur, samt en rim­lig avgift mot­sva­ra­de de fak­tis­ka utgif­ter som Teli­us har åta­git i sam­band med beställ­ning­en, inklu­si­ve kost­na­der anknut­na till han­te­ring och för­va­ring.

Trans­portska­dor

Om du upp­täc­ker någon form av ska­da på varan vid mot­tag­ning ska du:

  • Anmär­ka ska­dan på chauf­fö­rens handterminal/​fraktbrev
  • Doku­men­te­ra med foto (embal­lage och pro­dukt)
  • Kon­tak­ta kundser­vice så fort som möj­ligt.

Even­tu­el­la ska­dor som upp­täcks när du pac­kar upp varan ska anmä­las till kundser­vice inom 3 arbets­da­gar från mot­ta­gan­de. Som ska­da räk­nas både syn­li­ga och dol­da ska­dor, vil­ket inne­bär att du behö­ver avem­bal­le­ra (ta ur pro­duk­ten ur dess för­pack­ning) och inspek­te­ra god­set nog­grant. Tänk på att behål­la allt embal­lage (pro­duk­tens för­pack­ning) vid trans­port­ska­da. Det­ta för att trans­por­tö­ren skall kun­na besik­ti­ga god­set inklu­si­ve embal­lage.

Ång­er- och rekla­ma­tions­rätt

Du som kund är ansva­rig för pro­duk­ten under trans­por­ten till­ba­ka till oss. Varan ska pac­kas ordent­ligt. Det är önsk­värt att varan retur­ne­ras i ori­ginal­för­pack­ning och ursprung­ligt trans­por­tem­bal­lage.

Varan ska vara kom­plett. Det inne­bär att alla till­be­hör, så som fjärr­kon­troll, bruks­an­vis­ning och bat­te­ri­er ska vara med. Om retu­ren inte är kom­plett så debi­te­rar Teli­us för inköps­pri­set för delar som sak­nas.

Ång­er­rätt

Vid köp av varor kan du som kund ång­ra köpet med hän­vis­ning till distansköpla­gen. Det inne­bär att du utan grund kan ång­ra köpet i upp till 14 dagar efter att du tagit emot varan.

Som kund kan du emel­ler­tid bli ansva­rig för varans redu­ce­ra­de vär­de om du använt pro­duk­ten i sådan grad att det över­går det som är nöd­vän­digt och för­svar­ligt. Vär­de­minsk­ning­en består typiskt av repa­ra­tions­kost­na­der till följd av kon­su­men­tens han­te­ring av varan utö­ver det som är nöd­vän­digt.

Efter att du regi­stre­rat din retur har du 14 dagar på dig att skic­ka till­ba­ka pro­duk­ten till oss.

Even­tu­el­la tjäns­ter, såsom leve­rans, inbär­ning, instal­la­tion och uppack­ning som beställts i sam­band med köpet åter­be­ta­las ej.

Rekla­ma­tion och ser­vice

Om du är i behov av ser­vice eller sup­port rekom­men­de­rar vi att du först tar direkt kon­takt med leve­ran­tör för väg­led­ning.

När det gäl­ler sto­ra vit­va­ror utför de fles­ta av våra leve­ran­tö­rer hem­ser­vice. Ta kon­takt med leve­ran­tö­ren för att avta­la dag och tid. Ha kvit­to (kvit­tot fin­ner du som bifo­gad fil i mej­let med din leve­ransin­for­ma­tion) och seri­e­num­mer redo när du tar kon­takt.

Garan­ti

Garan­ti och rekla­ma­tions­rätt täc­ker fel som kon­su­men­ten själv inte står ansva­rig för (fab­ri­ka­tions­fel).

Garan­ti­er ger rät­tig­he­ter utö­ver de rät­tig­he­ter­na som du som kund har enligt lagar och vari­e­rar i inne­håll och omfatt­ning. En garan­ti som sät­ter en kor­ta­re frist än kon­su­ment­köpla­gens rekla­ma­tions­frist, är inte i strid med lagen om den i den­na peri­od ger dig bätt­re rät­tig­he­ter än det som lagen gör. Garan­tin kan till exem­pel omfat­ta någ­ra pro­dukt­fel oav­sett om det är på grund av orik­tig eller onor­malt myc­ket använd­ning från din sida, eller vid att ris­kens över­gång från säl­ja­re till kon­su­ment för­längs utö­ver det som fram­går av gäl­lan­de lag­stift­ning. Garan­ti­er gäl­ler som regel för en tids­be­grän­sad peri­od. Ta där­för all­tid vara på ditt kvit­to. Kvit­tot fin­ner du som bifo­gad fil i mej­let med din leve­ransin­for­ma­tion.

Säker­hetsko­pia

Om du har per­son­lig data som till exem­pel doku­ment, kon­tak­ter, bil­der, musik eller ring­to­ner och spel som är lag­ra­de på pro­duk­ten, bör du ta en säker­hetsko­pia av des­sa innan du leve­re­rar varan för repa­ra­tion. Du ris­ke­rar att all data på enhe­ten för­svin­ner vid en repa­ra­tion. Om du inte tar säker­hetsko­pia av betal­ba­ra tjäns­ter så ris­ke­rar du att behö­va köpa des­sa på nytt.

Till­be­hör

Kom ihåg att själv avlägs­na till­be­hör som inte är nöd­vän­digt för att dia­gnos­ti­se­ra fel när pro­duk­ten skic­kas till ser­vice. Det kan vara en PC-väs­ka, SIM kort, hands­free, lad­da­re och lik­nan­de. Bat­te­ri mås­te all­tid föl­ja med mobil­te­le­fo­nen till verk­sta­den.

Lösenord

Pro­duk­ter som är skyd­da­de av lösenord eller pin-koder kan bara repa­re­ras om du avak­ti­ve­rar lösenord eller pin-kod innan du leve­re­rar den för repa­ra­tion.

Pro­gram­va­ru­fel och åter­ställ­ning

En del fel och bris­ter kan skyl­las på använd­ning av ej ori­gi­nal­pro­gram­va­ror som inte är god­kän­da för använd­ning på enhe­ten. Där kan ock­så före­kom­ma virus som kan för­or­sa­ka fel och bris­ter. Teli­us tar inte ansvar för fel och bris­ter som upp­stått i följd av ej ori­gi­nal- eller ej god­kän­da pro­gram­va­ror och virus. Om du miss­tän­ker pro­gram­va­ru­fel eller virus så rekom­men­de­rar vi att enhe­ten åter­ställs till fabriks­in­ställ­ning­ar, eller att du gör en total åter­ställ­ning (reco­ve­ry) av enhe­ten innan den even­tu­ellt leve­re­ras till ser­vice.

Vår vision är att vara värl­dens mest kund­vän­li­ga butik.

För oss på Teli­us är det vik­tigt att du kän­ner dig trygg och att du blir nöjd när du hand­lar hos oss. Vi erbju­der där­för 30 dagars öppet köp från dagen som du tagit emot eller häm­tat ut pro­duk­ten. Kund­ga­ran­tin inne­bär att du kan få peng­ar­na till­ba­ka om du vill retur­ne­ra pro­duk­ten inom öppet köp-peri­o­den. Pro­duk­ten ska vara i sam­ma skick som när du fick den. Pro­duk­ten får vara tes­tad men inte använd mer än nöd­vän­digt.

Kund­ga­ran­tin gäl­ler t.ex. om pro­duk­ten inte lever upp till dina för­vänt­ning­ar, om vi inte hål­ler det vi lovat eller om du helt enkelt ång­rar ditt köp.

Upp­täc­ker du en ska­da när du pac­kat upp pro­duk­ten ber vi dig att kon­tak­ta vår kundser­vice sna­rast möj­ligt. Om pro­duk­ten inte fun­ge­rar som den ska och har ett fab­ri­ka­tions­fel kan du anting­en ta kon­takt med leve­ran­tö­ren eller med oss. Om pro­duk­ten har bli­vit ska­dad vid en själv­för­vål­lad olyc­ka eller genom oakt­sam använd­ning gäl­ler inte kund­ga­ran­tin.

Öppet köp gäl­ler inte för:

  • Mobil­te­le­fo­ner med bru­ten för­pack­ning
  • Pro­duk­ter med abon­ne­mang
  • Spel/​programvaror med bru­ten för­pack­ning

Vi för­be­hål­ler oss rät­ten att inte god­kän­na nytt­jan­de av öppet köp vid miss­tan­ke kring miss­bruk av kund­ga­ran­tin.