1. AVTALET

Avta­let är bin­dan­de vid köp av varor på teli​us​.se och gäl­ler från att din beställ­ning är mot­ta­gen.

2. KÖPINFORMATION

Alla pri­ser inklu­de­rar moms. Teli­us reser­ve­rar sig för pri­sänd­ring­ar, slut­för­sälj­ning och even­tu­el­la fak­ta­fel som kan fin­nas på vår sida eller i våra annon­ser. Vi reser­ve­rar oss även för att de pro­dukt­bil­der vi visar på vår sida inte all­tid stäm­mer över­ens med pro­duk­ten. Om du efter beställ­ning ej erhål­ler en order­be­kräf­tel­se ber vi dig kon­tak­ta vår kund­tjänst för att bekräf­ta att din beställ­ning mot­ta­gits. Samt­li­ga pro­duk­ter i vårt sor­ti­ment kan använ­das i Sve­ri­ge, såvi­da ing­et annat anges.

3. KLARNA

Vi erbju­der i sam­ar­be­te med Klar­na fak­tu­re­ring till pri­vat­per­so­ner , med betal­nings­vill­kor 14 dagar. En fak­tu­ra skic­kas till den angiv­na och du beta­lar enkelt till Plus­Gi­ro. Leve­rans mot fak­tu­ra sker enbart till folk­bok­förd (pri­vat­per­so­ner) eller regi­stre­rad (före­tag) adress. Kre­dit­grän­sen är fly­tan­de och beräk­nas innan köpet avslu­tas. Högs­ta kre­dit­grän­sen som med­ges är 50 000 kr både för pri­vat­per­so­ner och före­tag.

Vid köp­till­fäl­let görs en kre­dit­pröv­ning som i vis­sa fall inne­bär att en kre­ditupp­lys­ning tas. Då kom­mer du få en kopia på kre­ditupp­lys­ning­en per post.

Vid för­se­nad betal­ning utgår påmin­nel­se­av­gift med 60 kr, samt dröjsmåls­rän­ta med 24% + gäl­lan­de refe­rens­rän­ta. Vid frå­gor röran­de påminnelseavgift/​räntor, kon­tak­ta Klar­na.

4. OUTLÖSTA PAKET

För­sän­del­ser som ej lösts ut debi­te­ras en expe­di­tions­av­gift om 199 kr för post­pa­ket.

5. 30 DAGARS ÖPPET KÖP

Vi erbju­der 30 dagars öppet köp till pri­vat­kun­der. Under öppet köp-tiden får du under­sö­ka din pro­dukt i den utsträck­ning som krävs för att kun­na fast­stäl­la att den mot­sva­rar pro­dukt­be­skriv­ning och egen­ska­per.

Pro­duk­ter som exklu­de­ras från öppet köp-erbju­dan­det är pro­duk­ter köp­ta med abon­ne­mang, samt föl­jan­de artik­lar om de har bru­ten förpackning/​plombering:

 • Mobil­te­le­fo­ner
 • För­bruk­nings­va­ror (ex. godis, bläck­pa­tro­ner)
 • Hus­hålls­ma­ski­ner (ex. kaf­fe­bryg­ga­re)
 • Hygi­en- & kropps­nä­ra pro­duk­ter (ex. damm­su­ga­re, in ear-lurar)
 • Mjuk­va­ra, TV- & dator­spel

Med and­ra ord: du kan fort­fa­ran­de nytt­ja öppet köp på ovan nämn­da pro­duk­ter, bara inte med bru­ten plombering/​förpackning. Vid åter­köp mås­te order­num­mer anges.

Pro­duk­ter som retur­ne­ras inkom­plet­ta, ska­da­de, ej åter­ställ­da eller på annat sätt har testats/​använts mer än vad som krävs för att under­sö­ka pro­duk­ten kan kom­ma att få en pris­re­duk­tion vid åter­be­tal­ning. Behö­ver vi åter­stäl­la en pro­dukt efter retur erläggs en avgift om 250 kr.

6. ÅNGERRÄTT
Som kon­su­ment (pri­vat­per­son) har du 14 dagars ång­er­rätt från dess att du mot­ta­git din beställ­ning, på köp gjor­da via distans. Ång­er­fris­ten ska anses ha iakt­ta­gits om du skic­kar till­ba­ka varor­na innan den­na fjor­ton­da­gars­pe­ri­od löpt ut.

Ång­er­rät­ten regle­ras i Distans- och hem­för­sälj­nings­la­gen (2005:59).

Obser­ve­ra dock att det finns undan­tag där ång­er­rät­ten inte gäl­ler. Det­ta regle­ras i Kap 2, 11 § och inne­fat­tar bland annat:

 • En tjänst och full­gö­ran­det har påbör­jats med kon­su­men­tens sam­tyc­ke under ång­er­fris­ten, till exem­pel abon­ne­mang.
 • En vara som på grund av sin beskaf­fen­het inte kan åter­läm­nas eller som snabbt kan för­säm­ras eller bli för gam­mal. (T.ex. för­bruk­nings­pro­duk­ter).
 • Pro­duk­ter med bru­ten för­seg­ling som inte lämp­li­gen kan åter­läm­nas på grund av häl­so- eller hygi­enskäl. (inkl. in-ear-pro­duk­ter och rakap­pa­ra­ter).
 • En för­seg­lad ljud- eller bildupp­tag­ning (t.ex. DVD-film) eller ett för­seg­lat datorprogram/​spel (inkl. kon­sol­spel) och för­seg­ling­en har bru­tits.
7. LEVERANSTID

Teli­us behand­lar van­ligt­vis beställ­ning­ar sam­ma var­dag om beställ­ning­en läggs innan kl. 15:00. För­sän­del­sen finns till­gäng­lig på de fles­ta utläm­nings­stäl­len inom 1 – 3 arbets­da­gar efter att det skic­kats.

Om beställ­ning­en ej kan leve­re­ras inom avta­lad tid infor­me­ras du om det­ta. Du har då rätt att häva köp, om så öns­kas.

8. GARANTI

Om den aktu­el­la pro­duk­ten fort­fa­ran­de har garan­ti kan du kon­tak­ta kund­tjänst för att upp­rät­ta ett ser­viceä­ren­de. Bero­en­de på vad för pro­dukt det gäl­ler kom­mer teli­us byta ut den eller skic­ka pro­duk­ten vida­re till en auk­to­ri­se­rad ser­vice­verk­stad för bedöm­ning och even­tu­ell åtgärd.

För pro­duk­ter utan­för pre­sum­tions­ti­den (6 måna­der) men inom rekla­ma­tions­rät­ten (3 år) lig­ger bevis­bör­dan för att påvi­sa ursprung­ligt fel på kon­su­men­ten. Vi kan dock hjäl­pa dig att skic­ka in pro­duk­ten till en auk­to­ri­se­rad verk­stad för bedöm­ning i den­na frå­ga.

9. AVBESTÄLLNING

Så länge pro­duk­ten inte skic­kats till dig går det bra att avbe­stäl­la dina varor. Om du vill avbe­stäl­la en order gör du det lät­tast genom kon­takt­for­mu­lä­ret till kund­tjänst.

10. PERSONUPPGIFTER

Vi kan kom­ma att sam­la in oli­ka typer av per­son­upp­gif­ter om dig i sam­band med att du besö­ker våra webb­si­dor, bestäl­ler våra pro­duk­ter eller kon­tak­tar vår kund­tjänst.

Exem­pel på per­son­upp­gif­ter som vi sam­lar in om dig vid des­sa till­fäl­len är:

 • Namn
 • Kon­takt­upp­gif­ter, såsom adress, e‑postadress och tele­fon­num­mer
 • Per­son­num­mer, vid beställ­ning mot fak­tu­ra eller del­be­tal­ning
 • Övri­ga upp­gif­ter om ditt köp, t.ex. order­num­mer och pro­dukt­spe­ci­fi­ka­tion
 • Köp- och använd­nings­hi­sto­rik (t.ex. vil­ka webb­si­dor du besö­ker och var på webb­si­dor­na du har klic­kat)
 • Tek­nis­ka upp­gif­ter om dator, mobil­te­le­fon och and­ra enhe­ter som används och dess inställ­ning­ar, t.ex. språkin­ställ­ning
 • IP-adress
 • Ären­de­re­la­te­rad kor­re­spon­dens (t.ex. per­son­upp­gif­ter som du läm­nar vid kon­tak­ter med vår kund­tjänst
11. WEBBKAKOR

För att du ska kun­na använ­da vår hem­si­da mås­te vi sät­ta ett antal funk­tions­ka­kor. Vi använ­der även des­sa funk­tions­ka­kor för att under­hål­la sidan så att den fun­ge­rar tek­niskt. Des­sa webb­ka­kor är nöd­vän­di­ga för att du ska kun­na använ­da våra tjäns­ter, tit­ta på oli­ka pro­duk­ter samt läg­ga beställ­ning­ar.

 • Vi använ­der ses­sions­ka­kor för att kun­na spa­ra pro­duk­ter i varu­kor­gen.
 • Vi använ­der webb­ka­kor för att under­lät­ta ana­lys av tra­fik och köp­histo­rik på vår sajt.
12. PRISGARANTI

Vi strä­var all­tid efter att ha det lägs­ta pri­set på mark­na­den. I de fall vi inte lyc­kas, ger vår pris­ga­ran­ti dig det lägs­ta pri­set på våra pro­duk­ter. Vår pris­ga­ran­ti gäl­ler gente­mot alla svens­ka kon­kur­ren­ter och vid köp­till­fäl­let. Allt du behö­ver göra är att doku­men­te­ra och visa att pro­duk­ten kan köpas till angi­vet pris.

Föl­jan­de vill­kor mås­te vara upp­fyll­da vid köp­till­fäl­let för att kun­na använ­da Pris­ga­ran­tin:

 • Pro­duk­ten ska vara av sam­ma mär­ke och modell.
 • Du mås­te kun­na doku­men­te­ra att en kon­kur­rent har ett läg­re pris.
 • Doku­men­ta­tio­nen mås­te häm­tas från en åter­för­säl­ja­re som har det aktu­el­la pri­set.
 • Doku­men­ta­tio­nen mås­te visa att pro­duk­ten finns i lager och kan köpas till det aktu­el­la pri­set.
 • Om en frakt­kost­nad till­kom­mer hos åter­för­säl­ja­ren så inklu­de­ras den i beräk­ning­en när pri­set jäm­förs.
 • Köpet ska kun­na göras på lika vill­kor. Det kan inte gäl­la ett geo­gra­fiskt begrän­sat pri­ser­bju­dan­de eller en prista­bell exklu­siv för en butik. Exem­pel på det­ta är öpp­nings­er­bju­dan­den, loka­la han­dels­da­gar, lager­rens­ning­ar och lik­nan­de.
 • För att använ­da pris­ga­ran­tin behö­ver du vid köp­till­fäl­let upp­ly­sa säl­ja­ren om det läg­re pri­set.
 • Vi mat­char mot åter­för­säl­ja­re som bedri­ver sin verk­sam­het i Sve­ri­ge, uti­från lagar och skat­ter som gäl­ler här, och som är anträff­ba­ra när det gäl­ler garan­ti­er och ser­vice.