Microsoft Lumia 950 XL

 

 

Första Intryck


Lumia 950 XL är inte något praktex­em­pel i bygg­kva­li­te som man
är van vid från Lumia varu­mär­ket. Det kna­kar och knast­rar när
man kläm­mer och kän­ner på den. Skärmen är Däremot väl­digt
trev­lig. Med sin 5.7″ och QHD upp­lös­ning i kom­bi­na­tion med
Windows 10 pho­ne design­språk är det en väl­digt futu­ris­tisk och
fräsch upp­le­vel­se med ett stort avsteg från vad man vid från
Android & IOS

 

 

Hårdvara

Med lumia 950 XL får du otro­ligt kom­pe­tent hård­va­ra i form av
en av de mest avan­ce­ra­de kame­ror­na på mar­kand­nen, stort
lös­tag­bart bat­te­ri, plats för min­neskort, kraft­full pro­ces­sor,
USB typ C för snabb­ladd­ning & över­fö­ring av filer samt
inter­fa­ce för con­ti­nu­um.


Mjukvara

Här är vart W10p ski­ner och fal­ler på sam­ma gång. På ena han­den
är det ett snyggt och futu­ris­tisk ope­ra­tiv­sy­stem som är snabbt
och inno­va­tivt. MEN, ett stort MEN. Appar är få och de som
finns är tyvärr sega, bug­gi­ga och gene­ra­tio­ner efter sina
mot­sva­ran­de appar på Android och IOS. Microsoft har med Windos
10 pho­ne (W10P) gjort de lät­ta­re för utveck­la­re att göra om
sina appar för Android och IOS till Windows appar. Detta är
tyvärr inte märk­bart ännu men för­hopp­nings­vis kom­mer det
sna­ra­re än sena­re.

Ska du du använ­da mobi­len för att mai­la, ringa och smsa, samt
använ­da office pake­tet så är för all del den­na mobil per­fekt
för dig. Office appar har ald­rig gjort sig så bra på en
tele­fon, och i kom­bi­na­tion med Microsofts moln­tjäns­ter är det­ta
en grym com­bo för de som arbe­ter i sitt offi­ce­pa­ket på språng,
att kun­na änd­ra och ska­pa doku­ment och all­tid ha de senas­te
ver­sio­ner­na oav­sett vil­ken enhet du job­bar på är guld
värt. 

 

Continuum


Är helt klart en spän­na­de funk­tion. Det gör att din MS Lumia
Telefon för­vand­las till en light vari­ant av en PC när du
kopp­lar den till en skärm eller TV. Där kan du for­sät­ta använ­da
office paketet,mail och inter­net brow­sing pre­cis som du skul­le
på en van­lig dator i en Windows 10 mil­jö. Innan jag fick tes­ta
det­ta så var jag under intryc­ket av att det­ta kun­da ersät­ta en
PC, rik­tigt så är inte fal­let, inte än i alla fall. Men det gör
att du kan arbe­te och göra saker som du nor­malt sett gör på en
van­lig PC. Så länge du ska göra saker i en webb­row­ser går det
bra men inte alla appar och pro­gram kan köras på tele­fo­nen. För
de saker som inte går att göra på tele­fo­nen i con­ti­nu­um­lä­get
kan du kopp­la upp dig mot din van­li­ga PC vil­ket gör att du KAN
gör allt du för­vän­tas kun­na göra på en van­lig PC. Jag som i
nor­ma­la fall job­bar via citrix mot en ter­mi­nal ser­ver kun­de
inte göra det­ta med con­ti­nu­um, vil­ket jag hade hop­pa­des skul­le
gå att göra, men tyvärr inte, kanske kom­mer det stöd för det­ta
i fram­ti­den men idags­lä­get går det inte. Något som jag ock­så
hop­pas får stöd för i fram­ti­den är dubb­la skär­mar. Idag finns
en HDMI utgång och en dis­play­port men des­sa kan inte använ­das
sam­ti­digt tyvärr.
Contiuum är verk­li­gen en smart och inno­va­tiv ide och med tiden
kom­mer det säkert bli ännu en star­ka­re anled­ning att köpa 
MS Lumia tele­fo­ner ju mer de utveck­las och får stöd för fler
appar.

 

Display Dock gör att du enkelt kopp­lar in tele­fo­nen
till en datorskärm eller TV med HDMI eller
dis­play­port.

 

Här används USB typ C kon­tak­ten, men det går ock­så att
kopp­la upp sig mot skär­men tråd­löst. 

 

 

 

Kamera


Enkelt uttryckt kan man säga att bara kame­ran kan vara en
anled­ning att köpa den­na lur. Bilderna man tar blir
fan­tas­tis­ka. Med auto­mat­lä­get är det enkelt för en novis att få
bra bil­der, för de mer erfar­na foto­gra­fer­na är manu­allä­get
välidgt kom­pe­tent och ger dig som foto­graf att anpas­sa bil­den
efter dig tyc­ke. Den kraf­ful­la kamer­hård­va­ran till­sam­mans med
tele­fo­nens mjuk­va­ra han­te­rar bil­der­na myc­ket bra och resul­ta­tet
är i de fles­ta fall pre­cis vad man vill. 
Om det finns något att anmär­ka på, så är det att blix­ten i
Automläget är lite väl aggres­siv, men det kom­pen­se­rar med att
man kan juste­ra mäng­den blixt som kom­mer med i bil­den i
efter­hand, vil­ket är väl­digt väl­digt häf­tigt. Nedan länk är
till de nor­malupp­lös­ta bil­der­na, LUMIA 950 XL spra­rar ock­så en
kopia med super­högupp­lös­ning, vil­ken är per­fekt för den
som vill redi­ge­ra i efter­hand. 

Klicka är för att kom­ma till Album med bil­der
tag­na med LUMIA 950 XL

 

Ögonscanner

Microsoft har istäl­let för en fin­gerav­tryckslä­sa­re utrus­tat
Lumia 950 seri­en med en infra­röd ögon­scan­ner. Hela iden känns
som tagen från fram­ti­den. Jag var skep­tisk till det­ta i bör­jan
men vart väl­digt över­ras­kad hur bra det fun­ka­de, både i bra som
dåligt ljus­för­hål­lan­den, till och med när jag hade sol­glas­ö­gon
på mig. Även om det tar lite läng­re tid att låsa up än med
dagens fin­gerav­tryckslä­sa­re så är det något jag per­son­li­gen kan
leva med, spe­ci­ellt om man har i åtan­ke att det är svå­ra­re att
lura än en fin­gerav­tryckslä­sa­re

 

 

 


Battertiden

Alltid en vik­tigt punkt! En dags använ­da kla­ra­de LUMIA 950 XL
gal­lant, fick oftast ca 2 dagars använ­da­de ur luren vil­ket
all­tid är upp­skat­tat. Är du någon som plö­jer myc­ket seri­er
& musik kan du nog ock­så vara lugn. Du tar dig med störs­ta
säker­het genom en dag utan pro­blem om du lad­dar över nat­ten.
Telefonen stöd­jer ock­så snabb­ladd­ning & tråd­lösladd­ning.

 

 

Sammanfattning


LUMIA 950 XL och Windows pho­ne 10 är inte rik­tigt vad jag hade
hop­pats på, jag kanske hade lite för höga för­vänt­ning­ar, Ta mig
inte fel, det är helt klart en bra tele­fon och ett ursnyggt
använ­dar­gräns­snitt. Men idags­läg­get är en tele­fon bara så bra
som de appar som finns till den, vil­ket är all­de­less för få.
Men är du någon som inte bryr dig myc­ket om soci­a­la medi­er och
inte är app tokig så är det­ta luren för dig. För de saker den
gör bra är just Mail, sur­fa, etc. I arbe­tet fann jag den­na lura
vara väl­digt över­läg­sen i mail han­te­ring mot and­ra plat­for­mar.
Även om det­ta inte är en tele­fon för mas­san idag så har den
stor pote­ni­al. 

 

Plus & minus. 

 +

  • Kamera
  • Snyggt & still­rent gräns­snitt
  • Continuum
  • Battertid

###############

  • Appar ( Antalet appar som finns för Windows pho­ne )  
  • Byggkvalite 
  • Appar ( De appar som finns är gene­ra­tio­ner efter
    mot­sva­ran­de för IOS & Android) 

 

 

Artikeln från:
mobiltest.se

Intresseanmälan Lämna en giltig e-postadress så kontaktar vi er med en offert och beräknad leveranstid.
E-postadress Antal Vi delar inte din information med någon.