Företagsprofil

Med erfa­ren­het på över 15 år inom repa­ra­tion och detalj­han­del av mobil­te­le­fo­ni blev näs­ta natur­li­ga steg att hjäl­pa and­ra buti­ker bedri­va sin verk­sam­het. Teli­us ska­pa­des för att fyl­la beho­vet av en gros­sist med ett brett pro­dukt­sor­ti­ment och skä­lig leve­rans­tid. Teli­us affärsmo­dell sträc­ker sig till att även hjäl­pa kun­der­na med utbild­ning inom ser­vice och trendråd­giv­ning inom områ­det av reserv­de­lar och mobil­till­be­hör.

Samarbete över gränserna

För­u­tom att till­go­do­se beho­vet av reserv­de­lar och mobil­till­be­hör så hjäl­per vi även före­tag utveck­las och ta ett näs­ta kliv genom gemen­sam mark­nads­fö­ring. Genom Teli­us får ni ett stort kon­takt­nät till ert för­fo­gan­de inom Sve­ri­ge, Dan­mark, Fin­land, Nor­ge och Kina som ni kan ta del av. Vi bidrar även med råd­giv­ning av pri­ser, import export, mark­nads­fö­ring och upp­hand­ling av kon­trakt.

Vi finns även för privatkunder

När du hand­lar hos Teli­us kan du vara säker på att det är till mark­na­dens bäs­ta pri­ser! Där­för erbju­der vi kun­der en pris­ga­ran­ti. Det­ta inne­bär att om Du skul­le fin­na sam­ma pro­dukt till ett bil­li­ga­re pris hos en annan svensk åter­för­säl­ja­re så mat­cher vi själv­klart pri­set och lite till.