Om Telius

Alla tyc­ker om nya pry­lar. Vi vill visa kär­lek till pry­lar­na vi glömt bort.

Att pro­du­ce­ra någ­ra hund­ra mil­jo­ner mobil­te­le­fo­ner och surf­plat­tor har en gans­ka otrev­lig mil­jöpå­ver­kan. De fles­ta av våra elektro­nis­ka enhe­ter till­ver­kas i utveck­lings­län­der under myc­ket tvi­vel­ak­ti­ga arbets­för­hål­lan­den. Det tar mer än 10 liter vat­ten för att pro­du­ce­ra en enda smartp­ho­ne och ska­par mer än 55 kg kol­di­ox­id; sam­ma mängd utsläpp som dri­ver ett hus i 2 dagar.

Mäng­den e-avfall som pro­du­ce­ras årli­gen är 74 mil­jo­ner ton. Det är en 30% ökning från 2014. De fles­ta av des­sa pro­duk­ter åter­vinns inte och ham­nar i olag­li­ga dump­ning­ar i tred­je världs­län­der­na.

Med erfa­ren­het på över 15 år inom repa­ra­tion och detalj­han­del av mobil­te­le­fo­ni blev näs­ta natur­li­ga steg att hjäl­pa and­ra buti­ker bedri­va sin verk­sam­het. Teli­us ska­pa­des för att fyl­la beho­vet av en gros­sist med ett brett pro­dukt­sor­ti­ment och skä­lig leve­rans­tid. Teli­us affärsmo­dell sträc­ker sig till att även hjäl­pa kun­der­na med utbild­ning inom ser­vice och trendråd­giv­ning inom områ­det.

För­u­tom att job­ba med åter­bruk av befint­li­ga enhe­ter så hjäl­per vi även före­tag utveck­las och ta ett näs­ta kliv genom gemen­sam mark­nads­fö­ring. Genom Teli­us får ni ett stort kon­takt­nät till ert för­fo­gan­de inom Sve­ri­ge, Dan­mark, Fin­land, Nor­ge och Kina som ni kan ta del av. Vi bidrar även med råd­giv­ning av pri­ser, import- export, mark­nads­fö­ring och upp­hand­ling av kon­trakt.