Prissättning

Läs mer om vår pris­sätt­ning och med­lemsal­ter­na­tiv. Alla nya före­tagskun­der är pla­ce­ra­de under Level 1 och erbjuds pri­ser, utbud och leve­rans­sätt där­ef­ter.

BUTIK
LEVEL 1 med­lem­skap
MOQ: 10 styck per modell
För­skotts­be­tal­ning gäl­ler
Frakt­kost­nad till­kom­mer
Betal­ning i SEK
Leve­rans 3 – 5 arbets­da­gar
Stan­dard­pri­ser
Stan­dard­ut­bud
GROSSIST
LEVEL 2 med­lem­skap
MOQ: 100 styck per modell
För­skotts­be­tal­ning gäl­ler
Frakt­kost­nad till­kom­mer
Betal­ning i SEK/​EUR/​USD
Leve­rans 1 – 3 arbets­da­gar
Rabat­te­ra­de pri­ser
Möj­lig­het till spe­ci­al­be­ställ­ning
LEVEL 3 med­lem­skap
MOQ: Hel batch
Kre­dit­tid kan erbju­das
Direkt­le­ve­rans med bud
Betal­ning i SEK/​EUR/​USD
Leve­rans 1 – 3 arbets­da­gar
Mark­na­dens lägs­ta pri­ser
Möj­lig­het till spe­ci­al­be­ställ­ning

Ansök om ett före­tags­kon­to för att göra er förs­ta beställ­ning. Våra säl­ja­re gör kon­ti­nu­er­lig upp­följ­ning och väl­jer att upp­gra­de­ra eller ned­gra­de­ra kun­der base­rat på köp­histo­ri­ken.