Recension av LG Nexus 5x

Nexus 5x är upp­föl­ja­ren till en av de mest äls­ka­de av
Nexus tele­fo­ner som släppts i seri­en. För de som inte är
bekan­ta med Nexus tele­fo­ner är det enkelt uttryckt en tele­fon
direkt från Google. Med hård­va­ra (skärm,  kame­ra,
bat­te­ri­er) och mjuk­va­ra enligt goog­les egna spe­ci­fi­ca­tio­ner.
Nexus 5x lan­dar i mel­lan­seg­men­tet, den strä­var inte efter att
vara ett pre­stan­da­mons­ter, utan tar vara på bil­li­ga­re hård­va­ra
som job­bar i sym­bi­os med mjuk­va­ran.

 

 

Skärmen är respek­ta­bel med sin
upp­lös­ning på 1080p. Vilket räc­ker för de fles­ta använ­da­re, med
den mind­re stor­le­ken på skär­men, endast 5.2 tum så blir det en
trev­lig och skarp upp­le­vel­se. Färger och ljus­styr­ka finns de
inte något sär­skilt att anmär­ka på. Den auto­ma­tis­ka
inställ­ning­en för ljus­styr­ka fun­kar bra men tog lite tid på sig
att anpas­sa sig under snabbt väx­lan­de för­hål­lan­de. Fördelarna
med en 5.2 tums skärm som näs­tan kan ses som liten idag, är att
du når över hela skär­men utan någ­ra pro­blem utan att behö­va så
sto­ra hän­der. 

 

 

Mjukvaran, som är esset i rock­är­men hos
Nexus tele­fo­ner skö­ter sig bril­jant. Inga app­kra­schar eller
lagg upp­lev­de jag, för­u­tom vid ett enda till­fäl­le under en två
vec­kors­pe­ri­od. Det var pre­cis efter att jag satt tele­fo­nen i
bat­te­ris­par­lä­ge. Detta vara­de ca 30 sekun­der innan det för­svann
och upp­re­pa­des inte. 

Det du ock­så kan vara säker på är att all­tid ha den
senas­te mjuk­va­ran på din tele­fo­nen, vil­ket all­tid är
situ­a­tio­nen med Nexus tele­fo­ner. Vare sig det är en liten
säker­hets­upp­da­te­ring eller en helt ny ver­sion av Android. Detta
är bra ur säker­hets­syn­punkt, pre­stan­da­syn­punkt samt
upp­le­vel­se­mäs­sigt, där var­je ny ver­sion av Android med­för nya
Förbättringar.  

 

Något som är ett stort steg fram­åt för Android
marsh­mal­low som den senas­te ver­sio­nen heter, är bat­te­ri­ti­den
eller rät­ta­re sag, stand­by­ti­den. Nu kan du låta tele­fo­nen lig­ga
över nat­ten och endast tap­pa ett par pro­cent eller något mer.
Vilket Apple använ­da­re redan är vana vid. Även om det­ta inte
gör myc­ket för bat­te­ri­ti­den vid fak­tiskt använ­de är det
fort­fa­ran­de märk­bart och de finns nog ing­en som inte upp­skat­tar
lite bätt­re bat­te­ri­tid oav­sett om det är myc­ket eller lite.
 

 

Kameran, leve­re­rar väl­digt bra för att
vara en Nexus tele­fon. Detta är något som varit en akil­les­häl
för des­sa lurar tidi­ga­re år. I pris­klas­sen gör den väl ifrån
sig men kan inte kon­kur­re­ra med Samsung Galaxy S6 eller LG G4, såväl som ipho­ne 6S och 6S+.

Appen för att ta bil­der är per­fekt för de som upp­skat­tar
en mini­ma­lis­tisk appro­ach. Inget som krång­lar till det för
myc­ket, utan en lätt­na­vi­ge­rad meny för de funk­tio­ner som
erbjuds. Vill du ha mer Manuel kon­troll över bil­der så
rekom­men­de­rar jag någon av de tidi­ga­re­nämn­da tele­fo­ner eller
hit­ta kame­raapp i playsto­re.


Här hit­tar du bil­der tag­na med Nexus 5X

 

Batteritid, Jag tog mig oftast ige­nom en
dag, men det var vid någ­ra till­fäl­len när jag behöv­de fyl­la på
under dagen. Då kom­mer snabb­ladd­ning­nen till nyt­ta, en
halv­tim­mes lad­ning så kla­rar du dig minst 4–5 tim­mar till upp,
7 tim­mar fun­ka­de för mig någon gång. Använder du mobi­len
kraf­tigt under dagen så kom­mer du med stor säker­het behö­va
fyl­la på under dagen, tyvärr är det­ta något som inte pas­sar
mig, men jag vet att många är vana vid det­ta och att det inte
är ett pro­blem.

 

Designen är enkel och spar­sam,
mate­ri­a­let är matt plast som känns rätt så bil­lig, knap­par
fun­kar bra vil­ket de givet­vis ska göra. Det är ing­en Wowfaktor
i bygg­kva­li­ten eller design. Men det tror jag inte var det
pri­mä­ra målet när de tog fram den­na lur, utan bara
till­han­da­hål­la en robust design till en något mer spar­sam
prislapp på luren, och det lyc­kas man med.  

 

Fingeravtrycksläsaren som är pla­ce­rad på bak­si­dan av
luren, pre­cis under kame­ral­in­sen, känns som ett under­ligt
stäl­le att pla­ce­ra den på. Men det tar inte många upplås­ning­ar
innan man inser hur prak­tiskt pla­ce­rad den är. Enda gång­en det
kan vara lite oprak­tiskt är när den lig­ger på ett bord och du
bara vill låsa upp den. men det­ta är en baga­tell i
sam­man­hang­et.  Läsarens pre­ci­sion är den bäs­ta och
snab­bas­te jag tes­tat hit­tills. Inte en enda gång har jag behövt
låsa upp med pin. 99% av gång­er­na låser den ock­så upp sig vid
förs­ta för­sö­ket, dess­utom är läsa­ren pla­ce­rad så att du redan
när du ploc­kar upp luren ur fic­kan kan vara upplåst och klar
att köra. Det sam­ma kan man inte säga för pla­ce­ring av läsa­ren
hos kon­kur­ren­ter­na (de fles­ta iall­fall)

Sammanfattning

Nexus 5x är en super­b­ra lur i sin pris­klass även om de
finns någ­ra star­ka kon­kur­ren­ter idag som inte rik­tigt fanns för
Nexus 5. Med det­ta sagt så skul­le jag gär­na sett en
pris­sätt­ning­en på luren som hade legat ca 600- 700 sek läg­re,
det­ta hade gjort tele­fo­nen till kanske den mest pris­vär­da på
mark­na­den. Men det du får är är en lur som leve­re­rar en jämn,
sta­bil och snabb använ­darupp­le­vel­se, inga påkos­ta­de gim­micks
eller galet över­driv­na spe­ci­fi­ka­tio­ner. Kameran är OK och
kla­rar sig mer än väl för den som vill ha bil­der till soci­a­la
medi­er. Gillar du dess­utom smartp­ho­nes som är i det mer
kom­pak­ta for­ma­tet så är det en nästin­till per­fekt tele­fon i min
mening. 

Artikeln från:
mobiltest.se

Intresseanmälan Lämna en giltig e-postadress så kontaktar vi er med en offert och beräknad leveranstid.
E-postadress Antal Vi delar inte din information med någon.