Recension av Lottolands app

 

Lottoland är ett före­tag som, i lik­het med Spotify och Uber,
ska­kat

om en tra­di­tio­nell bransch. Men här är det inte musik eller

tax­ire­sor som kur­sas till ett bätt­re pris och görs mer
lät­till­gäng­ligt,

utan i stäl­let spel på lot­to.

 

Företaget erbju­der spel på lot­te­ri­er från hela värl­den med en

affärsmo­dell gör att de kan kapa pri­ser­na. De kan göra det­ta

genom att erbju­da spel, det vill säga insats­spel, på drag­ning­ar

offi­ci­el­la lot­te­ri­er, men före­ta­get beta­lar själ­va ut vins­ter
och är

tyd­li­gen för­säk­ra­de upp över öro­nen. De skry­ter allt­så med
sam­ma

num­mer, sam­ma vins­ter, men läg­re pri­ser. Jaja.

Lotto. Det är lätt att fny­sa åt, men svens­kar spe­lar lot­to för
bort­åt

8,9 mil­jar­der per år, och det bara hos Svenska Spel. Men nu
finns

det allt­så fler aktö­rer på mark­na­den. Lottoland har tagit
ande­lar

runt om i värl­den, och finns nu även i Sverige.

 

Det är med bak­grund av det­ta som Lottoland släp­per sin nya app

till iOS. Här finns lot­to­re­sul­tat från värl­dens störs­ta
lot­te­ri­er samt

möj­lig­het att även läg­ga spel på drag­ning­ar­na i des­sa. Om du

spe­lar lot­to på mobi­len, kan du med and­ra ord rät­ta din
lot­to­rad,

se hur myc­ket du vun­nit samt få en enkel över­blick över

kom­man­de drag­ning­ar.

Nya spe­la­re erbjuds dess­utom en rabatt (lad­da ner appen och få 50

kr i rabatt).

 

Lottoland erbju­der spel och resul­tat från över 20 lot­te­ri­er,

där­ibland EuroJackpot, EuroMillions, PowerBall och

MegaMillions. Skillnaden mot stan­dard­ut­bu­det – det vill säga

lot­te­ri­er så som Lotto med Joker och Viking Lotto – är att

jack­pot­tar­na i des­sa lot­te­ri­er ofta är långt hög­re. I skri­van­de
stund

erbjuds exem­pel­vis spel på en jack­pot i MegaMillions som
klätt­rat

till över 3,5 mil­jar­der kro­nor.

Artikeln från:
mobiltest.se

Intresseanmälan Lämna en giltig e-postadress så kontaktar vi er med en offert och beräknad leveranstid.
E-postadress Antal Vi delar inte din information med någon.