Reparation & Service

Vi erbju­der ser­vice av mobil­te­le­fo­ner, surf­plat­tor och dato­rer av varu­mär­ken:
App­le, Sams­ung, Sony, HTC, Nokia & LG

Eftersom pri­ser­na på reserv­de­lar juste­ras dag­li­gen har vi ing­en fast, icke upp­da­te­rad, pris­lis­ta på repa­ra­tio­ner som vis­sa kon­kur­ren­ter. Men skic­ka gär­na en för­frå­gan på den ska­da och produkt(er) ni öns­kar åtgär­da så kon­tak­tar vi er kort där­på med det bäs­ta dags­pri­set vi kan erbju­da. Vi läm­nar all­tid 3 måna­ders garan­ti på arbe­tet.

Kon­tak­ta oss även om ni är osäk­ra på ska­dan. Vi kan erbju­da fel­sök­ning enligt över­ens­kom­mel­se.

För att under­lät­ta har vi ingått sam­ar­be­te med pri­va­ta verk­stä­der där ni ska kun­na läm­na in och häm­ta ut ert ska­da­de före­mål till det kon­kur­rens­kraf­ti­ga pri­set vi anger er utan extra kost­nad. Alla reserv­de­lar ifrån des­sa verk­stä­der har ett garan­ti från oss. Vi kan lis­ta när­mas­te alter­na­ti­ven som pas­sar till­fäl­let när vi får in repa­ra­tions­be­skriv­ning­en.

Be om prisuppgift

[con­tact-form-7 id=“13654”]