Samsung galaxy S6 edge +

Samsung är utan tve­kan en av gigan­ter­na bland
mobil­till­ver­kar­na och har länge till­han­da­hål­lit de mest
popu­lä­ra Android lurar­na, men bara för att de är störst bety­der
det inte att de all­tid erbju­dit den bäs­ta mobil­te­le­fo­nen.
Antingen har de varit seg mjuk­va­ra som varit dåligt upp­da­te­rad
eller valet av mate­ri­al och avsak­na­den och att ska­pa en lur som
ing­er en pre­mi­um käns­la som man redan beta­lar för men inte
rik­tigt fått valu­ta för. Allt det­ta har för­änd­rats med Samsung
S6, edge & edge +. Allt från mate­ri­al­val, mjuk­varu­tillägg
och and­ra hård­va­ruänd­ring­ar har Samsung gått långt ifrån
tidi­ga­re model­ler, och resul­ta­tet är gott!

Samsung s6 edge + chrome

Kan utan att blin­ka säga att S6 edge + är min kan­di­dat
till årets mobil­te­le­fon! Med en unik design och en ner­ban­tad
ver­sion av Touchwiz( Samsungs vari­ant av Android) så har de
verk­li­gen lyc­kats med en pro­dukt som är fan­tas­tisk och

NÄSTAN kom­pro­misslös.

Samsung s6 edge +

Skärmen är onek­li­gen den bäs­ta som finns
att erbju­da just nu i mobil­värl­den, med AMOLED tek­nik så lyc­kas
sams­ung ska­pa en upp­le­vel­se som ger ifrån sig star­ka och
liv­li­ga fär­ger. Upplösningen på 2K gör att du kan avnju­ta media
och under­håll­ning med kniv­skarp skär­pa. Trots sin höga
upp­lös­ning­en så är det begrän­sat med till­fäl­len man kan mär­ka
det­ta om man jäm­för med en van­lig HD skärm. I van­ligt
använ­dan­de som face­book, surf, instagram etc så kan jag med
stor san­no­lik­het säga att de fles­ta inte skul­le kun­na se
skill­na­den på en 2K skärm och en full HD. Med and­ra ord, stir­ra
dig inte blind på skär­mens upp­lös­ning. De till­fäl­len där det
fak­tiskt märks är vid video tit­tan­de och när man kol­lar på
bil­der. Jag tyc­ker desstu­om att Samsungs skärm är mer
natur­tro­gen till skill­nad från Sony & Oneplus som jag
jäm­för­de med, det­ta är så klart sub­jek­tivt och du och and­ra kan
ha en annan åsikt om det­ta.

 

 

Samsung s6 edge +

Hårdvara, mate­ria­va­let i glas och
alu­mi­ni­um gör att luren känns rik­tigt pre­mi­um men sam­ti­digt
skör och hal. Att S6 egde+ är hal kan botas med ett skal eller
ett skin från Tex Slickwraps eller Dbrand, Skörheten är med
störs­ta san­no­lik­het inte något du behö­ver oroa dig över. Det
som skyd­dar luren är goril­laglas 4 och de har visat sig tåla en
hel del stryk. Kika in det­ta test där de tes­tat håll­bar­he­ten
i jäm­fö­rel­se med en Iphone
( vil­ket IOF inte säger så
myc­ket). Men det visar ändå att luren luren tål en hel del, sen
kan du givet­vis ha otur, så det­ta är ing­en garan­ti på att den
hål­ler allt du ev skul­le utsät­ta luren för. 

Fingeravtrycksläsaren pre­ste­rar bra och det är
endast vid ett par ensta­ka till­fäl­len som den inte känt igen
mina avtryck vid förs­ta för­sö­ket. Det var där­e­mot ett till­fäl­le
som luren väg­ra­de att låsa upp med fin­gerav­tryck och jag hade
glömt mitt back­uplö­senord, vil­ket led­de till att jag var
tvung­en låsa upp luren via Samsungs Find my mobi­le ser­vice, där
kan du göra allt från att låsa upp din lur till att hit­ta &
låsa den. Så se till att fixa det­ta så snart du kom­mit igång
med din S6 för säker­hets skull. 

 

 

Samsung s6 edge +

Kameran leve­re­rar ock­så en fan­tas­tisk
upp­le­vel­se till­sam­mans med super­fi­na bil­der och snygg video,
Det auto­ma­tis­ka läget är det bäs­ta jag tes­tat i en mobil­te­le­fon
hit­tils iår. Det är ett nära race med LG G4, men S6 edge +
vin­ner pga av att den fokus­rar snab­ba­re och ger jäm­na­re
resul­tat. Du kan näs­tan vara helt säker på att du får den bild
du öns­kar på förs­ta för­sö­ket. Den snab­ba slutar­ti­den gör att
det knappt är något lagg alls från att du tar bil­den till att
kame­ran fång­ar den. HDR läget är ock­så de bäs­ta jag upp­levt
iår.

 

Här
är ett urval av bil­der  & video som är tag­na med Egde
+

 

Mjukvaran som erbju­dits på Samsaunglurar
tidi­ga­re har varit över­väl­di­gan­de, krång­lig och gjort tele­fo­nen
lång­sam jäm­fört med kon­kur­ren­ter. Detta är kraf­tigt ned­to­nat
och avska­lat. Det är for­fa­ran­de ett väl­digt kraf­tigt för­änd­rad
Androidversion, men nu har dock Samsung lyc­kats att appli­ce­ra
sin egen touch (touchwiz) utan att påver­kar pre­stan­dan
nämn­värt. Med and­ra ord, är det en triv­sam upp­le­vel­se med
mjuk­va­ran i S6 edge +. 

 

Samsung s6 edge + splitscreen

 


Samsung s6 edge + backside

 

Battertiden på Edge 6+ är ing­et
anmärk­nings­värt. Under min tid med luren så har jag bara Behövt
lad­da ett extra till­fäl­le för att jag skul­le kla­ra mig dagen ut
den dagen, då har jag hel­ler inte använt någ­ra av de
bat­te­ris­par­funk­tio­ner, des­sa är prak­tis­ka när du vet att du
inte kom­mer ha till­gång till lad­da­re och behö­ver någ­ra tim­mar
extra använd­ning av luren. Tyvärr så begrän­sar des­sa lägen
pre­stan­dan och det kan bli lite hac­kigt och ladd­ti­der av appar
kan bli lite läng­re. Som sagt så behöv­de jag per­son­li­gen inte
använ­da des­sa mer än en hand­full gång­er, jag fick nor­malt ca 3
– 3–5 tim­mar av skärm­tid, då hade jag oftast ca 15–20% bat­te­ri
kvar på kväl­len vid 2130–2230H, och min dag star­ta vid 0600H.
Det som jag lärt mig upp­skat­ta med de senas­te tes­ter­na är
snabb­ladd­ning, jag är en sån som lad­dar över nat­ten och lad­dar
gene­rellt set inte under dagen. Men de gång­er jag inte lad­dat
under nat­ten så får man en ful­la­dad tele­fon på gans­ka pre­cis 1
tim­me om du sät­ter den i flyg­planslä­ge under tiden som den
 lad­dar. Detta är en fantask­tisk egen­skap hos en tele­fon
och väl värd att se till att din näs­ta lur erbju­der oav­sett
vil­ket mär­ke du väl­jer.

Sammanfattning

 S6 edge + är en gans­ka stor lur, så har du små
hän­der kanske van­li­ga s6 edge pas­sar dig bätt­re, enda
skill­na­den mel­lan + och van­li­ga är egent­li­gen bara stor­le­ken
och kanske någ­ra färg­val. Har du dock mel­lansto­ra till sto­ra
hän­der eller verk­li­gen upp­skat­tar stör­re skärm på en tele­fon så
är edge + att reko­men­de­ra, trots sin stor­lek blir den
för­vå­nans­värt lätt att han­te­ra, dels för att den är väl­digt
tunn och att sams­ung lyc­kats ska­pa väl­digt tun­na ramar vil­ket
gör att du har när­ma­re till skär­men. Den kur­va­de skrä­men är en
snygg design­de­talj men inte myc­ket mer än så i min smak, viss
funk­tio­na­li­tet erbjuds från de kur­va­de kan­ter­na som snabb
access till appar & kon­ta­ker, men det­ta kan du få på vil­ken
andro­id tele­fon som helst genom att lad­da ner en av många appar
som kan till­han­da­hål­la den­na funk­tion.

Mjukvaran är mogen och bra, kame­ran är den bäs­ta jag
tes­tat i en mobil­te­le­fon hit­tills, med undan­tag för Panasonics
kame­ra tele­fon CM1, men S6 edge + vin­ner med häst­läng­der i
allt annat.

Med Samsung pay, Betalning med mobi­len  så är det väl värt
att tän­ka på det­ta vid val av mobil­te­le­fon. Det är dock inte
klart när det­ta kom­mer till Sverige, men det är bara end
tids­frå­ga.

Dessutom är den­na färg är och bland den frä­nas­te på
mark­na­den idag!  

 

Plus & minus

 

+Skärm

+Kamera

+Design

+mjuk­va­ra

 

***************

 

-Ingen plats för mineskort + lös­tag­bart bat­te­ri

-Hal

-Fickeravtrycksmagnet

 

Artikeln från:
mobiltest.se

Intresseanmälan Lämna en giltig e-postadress så kontaktar vi er med en offert och beräknad leveranstid.
E-postadress Antal Vi delar inte din information med någon.