Samsung Galaxy S7 Edge

Med ett nytt år kom­mer givet­vis en en tele­fon i
Galaxyserien från Samsung. Förra årets Samsung galaxy S6 edge
+, som enligt mig var årets tele­fon. Följer de upp iår up med
S7 & S7 edge. Jag har test Edge vari­an­ten och är super
impo­ne­rad av den­na. De få nack­de­lar som för­ra årets tele­fo­ner
hade har rät­tats till och för­fi­nats. Helt klart är S7 Edge De
bäs­ta som kom­mit ut hit­tils i tele­fon­väg under 2016

Designen som Samsung använ­der sig av är väl­digt lik för­ra
årets tele­fon. Den hål­ler hög kva­li­tets­käns­la och känns solid i
han­den. Telefonen är något tjoc­ka­re än för­ra året för att få
plats med ett stör­re bat­te­ri, vil­ket i sin tur ger ger bätt­re
bat­ter­tid. Detta är såklart all­tid väl­kom­met. Något som är värt
att påpe­ka är att den är oer­hört hal, så ett skal eller skin är
att reko­men­de­ra

Skärmen, som all­tid med Samsungs skär­mar
är de knipskar­pa och liv­li­ga, en fröjd att tit­ta på och ha att
göra med på dag­lig basis. Nackdelen är att allt annat blek­nar i
jäm­fö­rel­se. Så om du tit­tar på en bild på din S7:a ser den
färgrann och liv­lig ut men tit­ta på sam­ma bild på en TV eller
annan mobil så kan bil­den ha en helt annan karak­tär, Vilket kan
för­vir­ra en.

En annan funk­tion som inte är ny i sig men ny för sams­ung
är “Always on” Den visar all­tid tid & datum i vitt men
res­ten av skär­men släkt, gim­mick och onö­digt tyck­te jag från
bör­jan, men oer­hört smi­digt och använd­bart kom jag fram till
efter min tid med tele­fo­nen, det­ta sak­nar jag nu när jag gått
till­ba­ka till min van­li­ga tele­fon. Trots att skär­men var på
hela tiden så påver­ka­de inte det­ta bat­ter­ti­den nämn­värt. “Edge”
de välvl­da kan­ter­na på skär­men är snyggt, dock märk­te jag att
de ibland gjor­de att man rör­de skär­men med insi­dan av han­den,
det­ta gjor­de att det stör­de de övri­ga man gjor­de på skär­men.
Den funk­tio­nel­li­tet som Edge skär­men har, var jag inte så
impo­ne­rad av för­ra året, men iår har de för­bätt­rat edge appen
och gjort den rap­pa­re och mer använd­nings­bar. Man kan tex kom­ma
åt vis­sa appar, kon­tak­ter eller funk­tio­ner direkt oav­sett var
du är i tele­fo­nen, allt­så inte behö­va gå till huvud­me­nyn för
att star­ta en app där­i­från.

 

 

Mjukvara, Samsung har för and­ra året på
raken tonat ner sitt egna touchwiz men gör sig fort­fa­ran­de
påmind om sin egen iden­ti­tet och är fort­fa­ran­de en av de
Android vari­an­ter som är mest påträng­a­de av alla Android
mobil­till­ver­ka­re. I Många år har det­ta vart något som gjort
tele­fo­nen säm­re, men både med S6 Edge & S7 edge har det
bara vart posti­via upp­le­vel­ser för mig. Det har för­fin­tas,
trim­mats och snab­bats upp rik­tigt bra. Det enda jag kan tyc­ka
är lite säm­re än “
Vanilla
andro­id
” är att Samsung gjort meny­er­na för
inställ­ning­ar onö­digt röri­ga.

 

 

 

Kamera, Kort och gott, kanske den bäs­ta
mobil­ka­me­ran i en tele­fon idag! Det är få mobil­ka­me­ror som
leve­re­rar en sådan jämn kva­li­te som den­na lur gör. Något som
ing­en annan kan klå hel­ler är hur snabbt du kan öpp­na kame­ran
och knäp­pa av bil­der. Något som är myc­ket mer vär­de­fullt än man
tror och som gör att man ofta hin­ner få de bil­der man är ute
efter. Jag kan inte hit­ta något att kla­ga på när det kom­mer
till kame­ran, Bara Kameran är en anled­ning till att köpa den­na
tele­fon.

 

 

Bilder från Galaxy
S7

Battertid, Ett stort bat­te­ri med bra
mjuk­va­ra gör att den­na lur har kla­rat sig från mor­gon till
kväll för mig utan någ­ra pro­blem, det har vart ensta­ka
till­fäl­len jag behövt fyl­la på lite under dagen, det­ta har vart
dagar vid extremt myc­ket använ­dan­de, men vid nor­malt bruk
oftast haft mel­lan 15–25 % bat­te­ri kvar på kväl­len när jag
lad­dar tele­fo­nen igen. Telefonen har ock­så stöd för
snabb­ladd­ning och tråd­lös ladd­ning vil­ket gör de ännu mer
bekvämt när man behö­ver fyl­la på lite. En indi­ka­tor på
bat­te­ri­ti­den är “skärm på” tid, vil­ket jag fick till mel­lan 3,5
tim­mar och strax över 4 tim­mar, vil­ket är att jäm­fö­ra med min
One plus 2 som har mel­lan 2 och 3 tim­mar skärm på
tid. 

 

 

 

Sammanfattning.

Plats för SD kort, vat­ten­tät, grym kame­ra, snygg design
om än lite bräck­lig. Samsung galaxy S7 edge är nog den bäs­ta
tele­fo­nen du kan köpa just nu enligt mig. 

 

Plus & minus

 ««««««<»»»»»»»»»»

+Skärm

+Vattentät

+Kamera

+SD kort plats

««««««<»»»»»»»»»»

-Hal

««««««<»»»»»»»»»»

 

 

Artikeln från:
mobiltest.se

Intresseanmälan Lämna en giltig e-postadress så kontaktar vi er med en offert och beräknad leveranstid.
E-postadress Antal Vi delar inte din information med någon.