Artiklar

Sex tips på ökad säkerhet för iPhone

Det är inte en över­rask­ning att van­li­ga män­ni­skor, som de fles­ta av oss, före­drar bekväm­lig­het över säker­he­ten. Spe­ci­ellt när det gäl­ler våra dag­li­ga använ­da iPho­nes. Visst, vi är inte kän­di­sar som har mas­sor av saker att göm­ma från all­män­he­ten. Men det finns fort­fa­ran­de risk för att någon kanske vill ha till­gång till and­ras digi­ta­la liv. Tju­var, till exem­pel, kan vara ett van­ligt exem­pel på någon som vill bry­ta mot integri­tet och säker­het genom att bry­ta sig in i någons iPho­ne. Så vad kan vi göra för att und­vi­ka kränk­ning av iPho­ne-säker­het?

Här är någ­ra Teli­us-tips som hjäl­per till att öka iPho­ne-säker­het!

Lösenord

Den förs­ta men ock­så vik­ti­gas­te säker­hets­in­ställ­ning­en att akti­ve­ra är lösenor­det. Om du redan har ett, för­sök för­bätt­ra den med en sex­siff­rig eller alfa­nu­me­risk kod.

Gå till Inställ­ning­ar, tryck på ID och lösenord och välj Änd­ra lösenord. (Först mås­te du ange din nuva­ran­de.)
Tryck sedan på Lösenord­sal­ter­na­ti­vet och välj Anpas­sad alfa­nu­me­risk kod för att stäl­la in ditt nya, mer kom­plexa lösenord.

Touch ID

Ytter­li­ga­re ett alter­na­tiv är Touch ID. Gå till Inställ­ning­ar, Tryck på ID och lösenord och blädd­ra ner för att se din lås­skärmsme­ny. Akti­va före­mål i den­na meny kan verk­li­gen avslö­ja en mas­sa saker och ju fär­re som är på, desto bätt­re. Stäng av så många funk­tio­ner som du inte vill ha under åtkomst när tele­fo­nen är i låst läge.

Platsskydd

Tips för att öka din iPho­ne-säker­het

Din iPho­ne kan spå­ra dig var du än går. Gå där­för in till Inställ­ning­ar – Sek­re­tess – Plats­tjäns­ter – System­tjäns­ter och ta reda på vil­ken av Apples system­tjäns­ter som spå­rar din posi­tion. Inak­ti­ve­ra de du inte använ­der. För per­son­li­ga ända­mål kan du ock­så stänga av funk­tio­nen i Inställ­ning­ar – Sek­re­tess – Plats­tjäns­ter – System­tjäns­ter – Van­li­ga plat­ser.

Kontrollcenter

Kon­troll­cen­ter kan vara myc­ket bekvämt för dig. Men det låter ock­så en tjuv akti­ve­ra flyg­planslä­ge, inak­ti­ve­ra GPS, såväl som mobil- som WiFi. På så sätt kan den iPho­ne de pre­cis stu­lit inte spå­ras. Gå där­för till Inställ­ning­ar och välj Kon­troll­cen­ter. Där­i­från, inak­ti­ve­ra åtkomst på lås­skär­men.

Radera data

I kate­go­rin ‘Touch ID’ finns det en inbyggd säker­hets­in­ställ­ning som många inte vet. Längst ner på skär­men Inställ­ning­ar – ‘Touch ID och Lösenord’ hit­tar du ‘Rade­ra data vid miss­lyc­ka­de inlogg­nings­för­sök’. Akti­ve­ra det och se all data på din iPho­ne rade­ras vid 10 miss­lyc­ka­de lösenords­för­sök. Tja, var inte oro­lig, säker­hetsko­pi­e­ra genom iCloud och du bor­de kun­na häm­ta det mesta sena­re.

Tvåstegsautentisering

För din iPho­ne-säker­het har du lösenord och Touch ID. Det är synd att App­le inte tillå­ter dig använ­da både lösenords­num­mer och Touch ID sam­ti­digt för extra iPho­ne-säker­het. Det är där­för vi på egen hand läg­ger upp tvåstegs­au­ten­ti­se­ring. Det inne­bär att du anger ditt App­le-ID och lösenord förs­ta gång­en du akti­ve­rar en ny enhet och väl­jer alter­na­ti­vet ‘tvåstegs­au­ten­ti­se­ring’. Ange ditt van­li­ga lösenord i bör­jan och sedan veri­fi­e­ra din iden­ti­tet med en sex­siff­rig veri­fi­e­rings­kod genom en av dina and­ra upp­kopp­la­de enhe­ter. Du kan han­te­ra det­ta på din App­le ID-kon­to­si­da.

Själv­klart finns det and­ra iPho­ne-säker­hets­in­ställ­ning­ar som vän­tar på att hit­tas. Har du någ­ra iPho­ne-säker­hets­för­slag att dela med dig? Vän­li­gen läm­na kom­men­ta­rer nedan.

Besök även vår onli­ne­bu­tik om ni söker reserv­de­lar till era iPho­nes:
http://​teli​us​.se/​b​u​t​ik/