Artiklar

Skillnad i LCD-display: iPhone 7 vs iPhone 8

Vi fick möj­lig­het att tes­ta på för­hand en LCD-dis­play från Apples senas­te iPho­ne 8 Plus som våra kine­sis­ka kol­le­gor tagit fram för att jäm­fö­ra lik­he­ter och skill­na­der med Apples iPho­ne 7 Plus.

  • I prin­cip sam­ma stor­lek och dimen­sion på LCD skär­mar­na.

  • Flex­ka­beln och skru­var­na lig­ger pla­ce­ra­de på sam­ma stäl­le som tidi­ga­re modell.

  • iPho­ne 8 Plus kom­mer med skruv­hål­la­re i bot­ten gjor­da av plast istäl­let för metall.

  • iPho­ne 8 Plus har dock metall­hål­la­re längst upp istäl­let för plast­hål­la­re som iPho­ne 7 Plus har.

  • iPho­ne 8 Plus LCD-Dis­play skär­men kan kopp­las mot en iPho­ne 7 Plus LCD-dis­play skärm och få igång dis­play­en. Dock fun­kar inte touch-egen­ska­per­na.