Artiklar

Skillnad i iPhone LCD: Original OEM Kopia

Kortfattat om följande begrepp: Original, OEM, tredjepart och kopior

Det råder idag en viss för­vir­ring över klas­si­fi­ce­ring­en av ursprungs­till­verk­ning­en bland reserv­de­lar över­lag men App­le iPho­ne LCD-dis­play skär­mar i syn­ner­het. För att för­tyd­li­ga det­ta för er som kund har vi skri­vit den­na arti­kel som för­hopp­nings­vis för­enklar och höjer köpupp­le­vel­sen i vår web­bu­tik.

Originalreservdelar:

App­le Inc. använ­der reserv­de­lar från en mängd oli­ka till­ver­ka­re i sina pro­duk­ter. Des­sa till­ver­ka­re är bland annat Sharp, Sams­ung, LG och TDK. App­le till­ver­kar allt­så inte själ­va reserv­de­lar­na. De Före­ta­get “Fox­conn City” med sin fabrik i Shen­z­hen, Kina är i dags­lä­get den störs­ta leve­ran­tö­ren av kom­po­nen­ter och reserv­de­lar till App­le pro­duk­ter. Begrep­pet “Ori­gi­nal” gäl­ler där­för endast de reserv­de­lar som är till­ver­ka­de och mon­te­ra­de av Fox­conn eller någon annan av Apples and­ra under­le­ve­ran­tö­rer. App­le säl­jer inte des­sa reserv­de­lar till gros­sis­ter, åter­för­säl­ja­re eller pri­vat­per­so­ner. Det går allt­så gene­rellt inte att få tag på nya ori­gi­nal­de­lar. De fles­ta åter­för­säl­ja­re eller repa­ra­tions­bu­ti­ker som häv­dar att de använ­der nya ori­gi­nal­re­serv­de­lar ger miss­vi­san­de eller fel­ak­tig infor­ma­tion. Det kan dock ibland bero på att de själ­va köpt reserv­de­lar i god tro av annan svensk gros­sist som annon­se­rat pro­duk­ter­na som ori­gi­nal.

OEM reservdelar:

OEM bety­der “Ori­gi­nal Equip­ment Manu­factu­re”. Reserv­de­lar och till­be­hör som är klas­sa­de som OEM är till­ver­ka­de av sam­ma råva­ror och kom­po­nen­ter som Fox­conn bestäl­ler. I fal­let med LCD-dis­play skär­mar inne­bär det att allt från LCD:n, gla­set, flex­ka­beln och skru­var­na kom­mer direkt från ori­gi­nalkäl­lan; till exem­pel, Sharp. Skill­na­den gente­mot en rik­tig ori­gi­nal­re­serv­del är i att mon­te­ring­en inte är gjord på Fox­conn utan av något annat oauk­to­ri­se­rat före­tag med lik­vär­dig kun­skap, pre­ci­sion och kva­li­tets­krav.

Kopior:

Reserv­de­lar och mobil­till­be­hör som inte har till­gång till sam­ma råva­ror som under­le­ve­ran­tö­rer­na klas­sas istäl­let som pirat­ko­pi­or. Mark­na­den domi­ne­ras i dags­lä­get av reserv­de­lar som för­säl­ja­re kal­lar för “ori­gi­nal” eller OEM men som i själ­va ver­ket är kopi­or. Kopi­or finns dock i en väl­digt stor vari­a­tion och kva­li­tets­skill­nad; allt från OEM-lik­nan­de reserv­de­lar till redan tra­si­ga reserv­de­lar säljs. Tred­je­parts­till­ver­ka­re som gör bra kopi­or föl­jer sam­ma eller lik­nan­de krav som Apples under­le­ve­ran­tö­rer gör och kan då göra lika bra, eller till och med bätt­re, reserv­de­lar. Säm­re kopi­or har läg­re pre­ci­sion vid till­verk­ning, använ­der bil­li­ga­re mate­ri­al och utför inte sam­ma kva­li­tets­kon­troll av slut­pro­duk­ten. Pirat­ko­pi­or har van­ligt­vis en egen gra­de­ring som sträc­ker sig från C till AAA+. Vik­tigt att tän­ka på är att det inte finns någon gemen­sam kon­trol­len­het för det­ta utan gra­de­ring­en kan använ­das god­tyck­ligt av leve­ran­tö­rer och för­säl­ja­re. I dags­lä­get är det föl­jan­de panel­fö­re­tag som till­han­da­hål­ler mark­na­den med des­sa pro­duk­ter: TMAUOBOEIVOSCLT.

Vad för reservdelar säljer vi på Telius?

Vi har arbe­tat med för­sälj­ning och repa­ra­tion av reserv­de­lar och mobil­till­be­hör av Apples pro­duk­ter sedan den förs­ta iPho­nen lan­se­ra­des i Sve­ri­ge. Under des­sa år har vi hun­nit ska­pa oss en tyd­lig upp­fatt­ning om vil­ka dis­tri­bu­tö­rer leve­re­rar bra kva­li­tet till ett bra pris för slut­kun­den. Reserv­de­lar i ori­gi­nal har vi med tiden und­vi­kit för att kun­den mot­sät­ter sig att beta­la dem dyra pri­ser­na App­le sät­ter på sina pro­duk­ter. Vi hand­lar i dags­lä­get istäl­let våra reserv­de­lar direkt från de störs­ta fabri­ker­na i Kina och pålit­li­ga dis­tri­bu­tö­rer i Sve­ri­ge. Vi tes­tar fort­lö­pan­de våra pro­duk­ter gente­mot mark­na­den och byter ut de artik­lar som inte hål­ler kva­li­tets­stan­dard. Vårt mål är att i störs­ta mån köpa OEM reserv­de­lar och mobil­till­be­hör. Alter­na­tiv till OEM är tred­je­parts­pro­duk­ter­na med högs­ta kva­li­tets­kon­troll.

De reserv­de­lar vi köper in är oftast dyra­re i inköps­pris än genom­snit­tet. Jäm­för gär­na våra reserv­de­lar med and­ra ni hit­tar på mark­na­den!