Sony Xperia XZ

 

 

 

Första intryck

Första intryc­ket är myc­ket posi­tivt, Sony har tagit ett stort
kliv i rätt rikt­ning när det kom­mer till bygg­kva­li­te, Efter att
ha tes­tat de fles­ta flagg­skepp från Sony är det­ta helt klart
den bäs­ta. Samma sak säger de jag pra­tat med som har ägt
tidi­ga­re Z2 & Z3 model­ler som fått kläm­ma och kän­na på XZ.
Materialet är en hård­plast i kom­bi­na­tion av metal, vil­ket gör
att den känns tåli­ga­re än tidi­ga­re Xperia tele­fo­ner.

Mjukvara

Android 6.0 är instal­le­rad på tele­fo­nen från start. Sonys egna
skal som lagts ovan­på det­ta är sig likt, Det utmär­ker sig för
att vara Sonys egna och till­för en del smar­ta lös­ning­ar. Det
mest använd­ba­ra som man mär­ker av är Sonys bat­te­ri­lä­gen, här
har du en upp­sjö av oli­ka lägen och inställ­ning­ar för att du
ska kun­na få ut så myc­ket som möj­ligt av tele­fo­nen. I övrigt
tryc­ker jag allt fly­ter på fint, I van­ligt använ­dan­de så vill
jag inte påstå att jag märk­te av något lagg eller seg­het, spel
flöt ock­så på bra i de fles­ta fall. Något lagg sprang jag dock
på ibland.

Hardvåra

Skärmen är full HD, vil­ket är god­känt idag, och inte mer.
Skärmstyrkan går att skru­va upp ordent­ligt men oftast behövs
inte styr­kan vara på mer än 25–30% i dag­ligt använ­dan­de. I
jäm­fö­rel­se med AMOLED skär­mar mäter sig inte svär­tan alls, utan
ger ett grå­a­re intryck.

Storleken på skär­men är pre­cis lagom för kun­na han­te­ras med en
hand, det­ta för mig med nor­mal­sto­ra hän­der. Men i rela­tion till
tele­fo­nens stor­lek är det en rela­tivt liten skärm (5,2 tum)
jäm­fört med dagens kon­kur­ren­ter. Dessutom blir den ännu mind­re
iom att navi­ge­rings­knap­par­na tar upp en del plats ock­så.

I all­män­het finns det verk­li­gen inte något att kla­ga på.

Xperia lurar­na har ald­rig varit så behag­li­ga att hål­la i som XZ
är, jag vart för­und­rad över hur fint den låg i han­den. Detta
känns ock­så som den mest robus­ta Xperia tele­fo­nen jag någon­sin
lagt van­tar­na på. Utöver de robus­ta mate­ri­al­va­let gil­lar jag
att kame­ran inte stic­ker ut ur tele­fo­nen, Detta gör att du inte
behö­ver oroa dig lika myc­ket för att repa kame­ral­in­sen, vil­ket
jag per­son­li­gen oro­ar mig ohäl­so­samt myc­ket för med and­ra
tele­fo­ner, Andra till­ver­ka­re bor­de ta efter det­ta.  

Vatten & dammtå­lig­he­ten är kvar, grymt, finns inte mer att
säga om det­ta. Finns bara för­de­lar med det­ta extra skydd för
din lur. Sony var de som var pion­jä­rer inom det­ta och de
vid­hål­ler det, vil­ket man mås­te respek­te­ra.

 

Kamera

Den har i många år legat i fram­kant i mobil­fo­to­gra­fi, vil­ket
ver­kar vara så iår ock­så. Jag har lite blan­da­de upp­le­vel­ser när
det kom­mer till bil­dre­sul­ta­tet. Men lita inte bara på mig. I

Swedroids blind­test
blev Sony vin­na­re, vil­ket talar lite
för sig själv.

Här dock ett urval av bil­der, kika och bedöm själ­va, samt ett
par vide­oklipp

Länk till
bil­der tag­na med Sony Xperia XZ

 

Video

Video 2

 

 

 

 

 

Batteri

Jag som använ­der mina lurar fli­tigt under dagens gång bru­kar
vara nöjd med tele­fo­nens bat­te­ri­pre­stan­da genom att mäta hur
myc­ket bat­te­ri jag har när jag nor­malt går och läg­ger mig till
var­dags. I Sonys fall har det all­tid varit runt 19–35% vil­ket
är bland de bätt­re i ska­lan jäm­fört med kon­kur­ren­ter.

Något som jag per­son­li­gen inte bru­kar använ­da är
bat­ter­spar­lä­gen då de har en ten­dens att dra ner
använ­darupp­le­vel­sen på mobi­len med lagg & sega
ladd­nings­ti­der, Vilket är sant i Sonys fall. Något som jag inte
kom­mer ihåg har vart nämn­värt påträng­an­de på Sonys tidi­ga­re
mobi­ler, vil­ket är synd att det nu påver­kar pre­stan­dan en del.

Jag skul­le vil­ja påstå att en full dags använ­da­de får du utan
någ­ra som helst pro­blem. Så har du inte krav på mer kom­mer du
inte bli miss­nöjd. 

Sammanfattning

Sony har helt klart gjort en lur som är vär­dig att jäm­fö­ras med
kon­kur­ren­ter. Besluten kom­mer i dagens läge till vil­ka
pre­fe­ren­ser du har av mate­ri­al­val, pris, vat­ten­tå­lig­het,
kamer­akrav etc. Sony mäter sig med alla, även om det idag är så
att det finns tele­fo­ner med hal­va prislap­pen som är bätt­re på
många punk­ter. Funderar du på att gå från en tidi­ga­re Sony
tele­fon till den­na är det ett själv­klart val. Fast Xperia XZ är
en tele­fon jag per­son­ling­en skul­le väl­ja för design &
mate­ri­al­val. 

 

Plus & minus

+Design

+vat­ten­tå­lig

+Kamera

 

-Pris

-ino­va­tion

 

Artikeln från:
mobiltest.se

Intresseanmälan Lämna en giltig e-postadress så kontaktar vi er med en offert och beräknad leveranstid.
E-postadress Antal Vi delar inte din information med någon.