Artiklar

Tips om: Starta egen butik

Den glo­ba­la omsätt­ning­en för repa­ra­tion av mobil­te­le­fo­ner beräk­nas upp­gå till 4 mil­jar­der dol­lar (32 mil­jar­der kro­nor), med genom­snitt­lig till­växt på tre pro­cent årli­gen. En orsak till den­na upp­gång är att en typisk mobil­te­le­fon och surf­plat­ta i dags­lä­get till­ver­kas med stor LCD-skärm på fram­si­dan och stor tunn glas­ski­va på bak­si­dan som hålls ihop av ett gäng ömtå­li­ga kom­po­nen­ter. Slut­kun­den får sedan beta­la mel­lan 6000 – 8000 kr när den väl ham­nar på butik­shyl­lan. Tidi­ga­re till­ver­ka­des mobil­te­le­fo­ner­na mer robus­ta, och de som väl gick sön­der var bil­li­ga­re att byta ut mot nya tele­fo­ner än repa­re­ra det som var tra­sigt.

Nedan ger vi ett par tips till driv­na ent­re­pre­nö­rer som vill star­ta eget, vare sig e‑handel eller fysisk butik som job­bar med reserv­de­lar och repa­ra­tion utav mobil­te­le­fo­ner och surf­plat­tor till väl­kän­da mär­ken som App­le och Sams­ung.

Startkostnad

I bör­jan kan peng­ar och lik­vi­di­tet vara ett stort pro­blem för ditt före­tag. Pri­o­ri­tet ska läg­gas vid kost­na­der på reserv­de­lar. Bil­li­ga reserv­de­lar kan ska­pa pro­blem sena­re när kon­su­men­ten vill göra retur eller byte för att kva­li­tén är dålig. Hit­ta där­för en gros­sist och dis­tri­butör som hål­ler sina leve­rans­ti­der och har sta­dig kva­li­té på sina pro­duk­ter – även om det kos­tar någon kro­na mer per enhet. För­bruk­nings­ma­te­ri­al och verk­tyg är ock­så en kost­nad som det nystar­ta­de före­ta­get inte ska kom­pro­mis­sa på.

Mark­nads­fö­ring är en kost­nad som mås­te väl­jer att läg­ga sto­ra peng­ar på. Köpa en dyr hem­si­da, köpa annon­ser och dela ut kampanjer/​kuponger är ett van­ligt sätt att töm­ma före­tags­kon­tot på. Vi anser att när­va­ro på inter­net och soci­a­la medi­er är ett mås­te, men det behö­ver inte kos­ta. Köp själv en domän, bil­ligt webb­ho­tell och ska­pa en hem­si­da på Word­Press – allt till en kost­nad av ett par hund­ra kro­nor per år. Annon­ser ska man hål­la sig undan i bör­jan, låt kun­der­na hit­ta er.

Begränsa lagret

Repa­ra­tions­vbran­chen är en kom­pli­ce­rad verk­sam­het med mas­sor av oli­ka mär­ken av mobil­te­le­fo­ner som i sin tur erbju­der mas­sor av model­ler – med reserv­de­lar och mon­te­rings­pro­ces­ser som är oli­ka varand­ra. Apples iPho­ne är ett exem­pel på en pro­dukt­ka­te­go­ri vi rekom­men­de­rar alla verk­stä­der att job­ba med då den har en stor mark­nads­an­del i Sve­ri­ge och ock­så är ett av de enk­las­te tele­fo­ner­na att repa­re­ra. Är man en seri­ös repa­ra­tions­bu­tik mås­te man även erbju­da ser­vice utav Sams­ung. Det är den andro­id-tele­fon som har i sär­klass flest använ­da­re i Sve­ri­ge. Om man inte har möj­lig­het att job­ba med alla Sams­ung-model­ler är Galaxy-model­len den som ska ha högst pri­o­ri­tet. Med tiden kan ni expan­de­ra till att inklu­de­ra även and­ra Andro­id-varu­mär­ken som Sony, Huawei, LG, HTC, Micro­soft (Nokia) Lumia och så vida­re.