Artiklar

Världens största soptipp: vart trasiga iPhone & Galaxy-mobiler hamnar

Agbog­blos­hie är ett smek­namn på ett distrikt nära Acc­ra, Gha­na. Agbog­blos­hie-områ­det blev känt som en des­ti­na­tion för bil- och elekt­ro­nikskrot som sam­lats in från väst­värl­den.

Det finns offi­ci­el­la upp­gif­ter som visar att över 40 mil­jo­ner ton elektro­niskt avfall pro­du­ce­ras över hela värl­den var­je år. De fles­ta kom­mer från utveck­la­de län­der som USA och EU. Men utveck­lings­län­der som Kina pro­du­ce­rar ock­så ett allt stör­re mängd avfall med den fram­väx­an­de utveck­ling­en av sin eko­no­mi. Kyl­skåp, luft­kon­di­tio­ne­ring, dato­rer, TV-appa­ra­ter, mobil­te­le­fo­ner, ugnar, lam­por, bröd­ros­tar är någ­ra av saker­na som slängs årli­gen.

Pro­ble­met är att den snabbt väx­an­de mäng­den e‑avfall kom­mer med en väl­digt låg åter­vin­nings­grad. Endast en liten del av e‑avfall åter­vinns med meto­der som är effek­ti­va och mil­jö­vän­li­ga. För­u­tom mil­jö­häl­so­pro­blem har det upp­kom­mit även en del folk­häl­so­pro­blem. Fol­ket i Acc­ra, Gha­na använ­der näm­li­gen sop­hö­gen till att bedri­va jakt på reserv­de­lar och till­be­hör som enkelt kan ren­gö­ras, lagas och säl­jas vida­re som begag­na­de. Män­ni­skor, sär­skilt barn, sam­lar elektro­niskt avfall och för­sö­ker fri­gö­ra oli­ka metal­ler, så som guld och kop­par, från dess kom­po­nen­ter med far­li­ga meto­der, som bak­gårds­brän­ning.

Till­ver­ka­re av elekt­ro­nik som App­le och Sams­ung mås­te göra mer för att ute­slu­ta far­li­ga kemi­ka­li­er så att åter­vin­ning kan ske på ett säk­ra­re och enkla­re sätt. De mås­te även ta fullt ansvar för sina pro­duk­ter och åter­kal­la de gam­la och begag­na­de pro­duk­ter­na för åter­an­vänd­ning, åter­vin­ning och kor­rekt bort­skaf­fan­de. Kon­su­men­ter, å and­ra sidan, ska för­sö­ka repa­re­ra sina pro­duk­ter i förs­ta hand innan enhe­ten kas­tas och en ny köps in.

Vi på Teli­us har där­för inlett ett pro­gram som beta­lar för köp av tra­si­ga LCD-skär­mar som ni skic­kar in som vi kan åter­vin­na. Klic­ka här för att skic­ka en intres­se­an­mä­lan: