X1T-billiga trådlösa hörlurar

När jag först såg des­sa var jag skep­tiskt inställd till hur bra de egent­li­gen kan vara. Mest för den prislap­pen, 140 SEK inklu­si­ve frakt från Kina. Jag var fort­fa­ran­de skep­tisk från de att jag beställt dem och hela tiden jag vän­ta­de på dem, vil­ket var ca 3,5 vec­kor.

Efter att jag fått hem lurar­na är jag beredd att säga att des­sa lurar är bland det bäs­ta tek­nik­kö­pen jag gjort på många år, om man ser till vad jag spen­de­rat och vad jag fått. Men de är långt ifrån per­fek­ta, vil­ket jag kom­mer till lite sena­re.

Hörlurarna kom med någ­ra extra öron­puf­far varav ett par med ”Wingtips” en mik­ro­fi­ber­på­se och en usb-sladd för ladd­ning av hör­lu­rar­na. Alla instruk­tio­ner kom på eng­els­ka och stod på för­pack­ning­en de kom i.

Att para lurar­na med min andro­id­te­le­fon var inga kons­tig­he­ter, utö­ver det­ta ska lurar­na paras med varand­ra vil­ket inte hel­ler var någ­ra pro­blem. Tog inte mer än någon minut innan man var klar att köra.

Ljudkvalitén över­ras­ka­de mig väl­digt, det är otro­ligt bra med tan­ke på vad man beta­lar för. Dock är det inte i pari­tet med and­ra blu­e­tooth lurar jag tes­tat. Basen är tung och lju­det är god­känt. Dock kan det  upp­le­vas som grö­tigt. Jag lyc­ka­des förmild­ra effek­ter­na av det­ta med ljudin­ställ­ning­ar­na på tele­fo­nen.

Något som X1T lurar­na ock­så gör bra är att fil­tre­ra bort ljud uti­från, även om det inte finns någon aktiv fil­tre­ring så ska­par de en iso­le­ran­de atmo­sfär. De blö­der inte hel­ler ut ljud så värst myc­ket.

 

Anslutningen mel­lan tele­fo­nen och lurar­na är stund­tals väl­digt sva­jig. Jag upp­le­ver att anslut­ning­en fun­ge­rar säm­re i mil­jö­er med myc­ket män­ni­skor, tex gym och flyg­plas­ter. Vet inte rik­tigt vad det kan bero på, kanske är det kom­bi­na­tio­nen av and­ra blu­e­tooth & wifi sig­na­ler. Har du tele­fo­nen i en byx­fic­ka
upp­lev­de jag ock­så att kon­tak­ten inte är lika sta­bil som när du istäl­let har den i bröst­fic­kan på en kavaj, det­ta blev än mer märk­bart när bat­te­ri­ni­vån led mot sitt slut. Det som hän­der att lju­det tyst­nar i ena eller and­ra luren under någon mil­li­se­kund. Detta kan vara väl­digt irri­te­ran­de. Men då får man ta i hän­syn till att man kanske får accep­te­ra det­ta med tan­ke på den prislap­pen som des­sa hör­lu­rar erbjuds till, hade des­sa istäl­let varit ett par Airpods från app­le  för 1900 spänn hade jag inte varit lika för­lå­tan­de för des­sa till­kor­ta­kom­man­de.

En annan över­rask­ning är att röst­sam­tal låter väl­digt bra, både på min sida om sam­ta­let och i per­so­nen som jag pra­tar med, det­ta hade jag inga för­hopp­ning­ar om innan jag köp­te des­sa och en myc­ket upp­skat­tad funk­tion så klart. Röstsamtal kan du dock bara höra i ena luren, men jag har ald­rig haft pro­blem med att inte höra ett sam­tal.

 

Lurarna sit­ter i mina öron otro­ligt bra, de oli­ka stor­le­ken på puf­far som kom­mer mer tror jag att de fles­ta kan få dem att sit­ta bra. Avsaknaden av sladd som ofta är anled­ning­en till att lurar ram­lar ur örat eller gör att de inte sit­ter 100% på plats, det­ta pro­blem är bor­ta till­sam­mans med slad­den. De gång­er jag trä­nat med des­sa lurar har jag ald­rig ens vart i när­he­ten att tap­pa någon av lurar­na ur öro­nen oav­sett vad jag gjort. Då är det lite irri­te­ran­de när man vill ta ur en lur och inte har någon­stans att göra av den.

Batteritiden på des­sa är enligt till­ver­ka­ren 2–3 tim­mar aktiv lyss­ning om du använ­der båda hör­lu­rar­na hela tiden. Men när bat­te­ri­er­na bör­jar ta slut så för­säm­ras ljud­kva­li­tén en del. Så
enligt mig är 1–2 tim­mar vad jag får ut av des­sa innan ladd­ning behövs.

En sak som är kri­tisk att näm­na är att ljud från video inte alls häng­er med. När man lyss­nar på musik eller en ljud­bok så är de inga pro­blem, men så fort du ska tit­ta på en video på youtu­be eller net­flix så tar det inte många sekun­der innan lju­det är efter och det är hemskt irri­te­ran­de.

Sammanfattning
Ett par bil­li­ga helt tråd­lö­sa hör­lu­rar som leve­re­rar en god­känd ljudupp­le­vel­se (för prislap­pen), men de är hel­ler inte per­fek­ta. Kan du accep­te­ra det­ta är des­sa för dig. De är ock­så per­fek­ta om du vill tes­ta
om den­na typen av hör­lu­rar är för dig innan du kanske läg­ger mel­lan 1900 och 2500 sek på ett par från någon av de mer kän­da till­ver­kar­na som erbju­der sam­ma typ av pro­duk­ter.

plus & minus

+ Pris

+ Ljud

+ Röstsamtal

+ Ingen sladd

- Kort bat­te­ri­tid

- Stundtals dålig anslut­ning till tele­fo­nen

- Bara en tids­frå­ga innan man tap­par bort en av des­sa.

 

Handla lik­nan­de mobil­till­be­hör hos Telius i vår onli­ne­bu­tik:
https://telius.se/butik/

Artikeln från:
mobiltest.se

Intresseanmälan Lämna en giltig e-postadress så kontaktar vi er med en offert och beräknad leveranstid.
E-postadress Antal Vi delar inte din information med någon.